HEELHEID-Week1-Dag1: Die reis van heling

Hoe ouer ek word, hoe meer word ek bewus van my eie gebrokenheid. Die sonde van ons eerste ouers, Adam en Eva was regtig suksesvol! Omdat ons verskillende persoonlikhede het en in verskillende omstandighede groot geword het, is die val van die mens veelkantig. Ek het stukkendplekke in my lewe waaroor ek amper nie kan praat nie. Dit mag dalk nie ’n probleem in jou lewe wees nie omdat jy anders as ek groot geword het. Henri Nouwen het op ’n stadium opgemerk dat die mees persoonlike pyn in ons lewe dikwels die mees universele pyn is. Die groot probleem is dat mense nie daaroor praat nie. Wanneer een persoon begin, hoor jy amper ’n koor van mense wat opgaan: ‘Regtig? Jy ook?’

Om stukkend te wees is nie ’n skande nie. Dis deel van ons menswees. Dit is wat mense in gemeen het. Dis ons solidariteit met mekaar. Miskien het die tyd gekom om ons maskers af te haal en te erken: dis wie ons is! Wyle Prof Jac J Müller het jare gelede geskryf: ‘Sonde. Ja dis myne. Niemand anders s’n nie. Net myne.’ Miskien moet ons leer om ons gebrokenheid te omhels. Eers dan is ons reg vir gesond word.

Ek sien uit daarna om die volgende 9 weke saam te kuier oor die tema van heel word. Ons gaan begin by die begin – toe alles heel was. Ons gaan konsentreer op ’n paar redes hoekom ons nie meer heel is nie. Die dagstukkies van die eerste week maak dit ook hopelik duidelik. Die weke wat volg fokus op die rol wat die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in die proses van heelwording speel. Daarna gaan ons nadink oor die plek wat die gemeenskap van die gelowiges in die proses speel. Die dissiplines en gevolge van mense wat heel word sal dan aandag kry. Welkom op hierdie reis! Mag die Gees ons lei! Mag ons van mekaar leer.

 

 

Blogs – Week 1 – Day 1: The journey ahead

 

The older I get, the more I am aware of my own brokenness. The sin of our first parents, Adam and Eve was really successful! Because we have different personalities and grew up in different circumstances the influence of the fall of human beings is multi-faceted. I have broken aspects in my life that I almost could not speak about. It might not be a problem in your life because you grew up differently. Henri Nouwen said at one point that the most personal pain in life is often the most universal pain. The problem is that people do not talk about it. When a person does share something really painful, is it almost like a choir of people saying, ‘Really? You too?’

To be broken is not a shame. It is part of being human. This is what people have in common. It is our solidarity with each other. Maybe it is time to remove our masks and admit: this is who we are! The late Prof. Jac J. Müller wrote years ago, ‘Sin. Yes it’s mine. No one else’s. Only mine.’ Perhaps we should learn to embrace our brokenness. Only then will we be ready to be healed.

I am looking forward to journey with you for the next few weeks on the theme of healing. We will start at the beginning – when everything was intact. We will concentrate on a few reasons why we are not what we were at the beginning. The devotions of the first week will hopefully make some of these reasons clear. The weeks that follow focus on the role that God the Father, God the Son and God the Holy Spirit play in the process of healing. Then we think about the role of the community of the believers in the process. The disciplines and consequences of those who are on this journey of healing will be addressed. Welcome to this journey! May the Spirit guide us! May we learn from each other.

 

 

 

Share