HEELHEID-Week1-Dag5: Iets jy nie kan verloor nie/Something you cannot lose

Toe ek ’n student was, het ek iemand wat leukemie gehad het tydens my praktiese werk in ’n hospitaal besoek. Nadat hierdie 19-jarige vrou ’n paar maande later gesterf het, het ek gehoor dat haar broer aan dieselfde siekte gesterf het. Net ’n paar jaar vroeër het haar pa en haar ander broer verongeluk. Haar ma het alleen agtergebly. Sy het alles verloor. Ek kan my nie die pyn van verlies wat hierdie vrou ervaar het voorstel nie. Ons word gebreek deur verliese.

’n Paar jaar later was ’n man en sy gesin in ’n motorongeluk. Sy vrou en een kind is dood. Hy het agterna gesê dat hy sy seun mis, maar dat sy huwelik in elk geval op die rotse was.

Dis duidelik dat die gehegtheid aan die persoon of ding wat ’n mens verloor het, die diepte van die hartseer en rou wat ons ervaar bepaal. As jy gek was oor jou kar, is die verlies van jou kar ’n groot tragedie. As jy het ’n ou kar met baie probleme gehad het is dit nie so ’n groot verlies nie sal jy beslis nie te veel daaroor treur nie.

Tolstoy het gesê: ‘Slegs mense wat in staat is om diep lief te hê kan ook groot hartseer ervaar, maar dieselfde noodsaaklike liefde dien ook om hulle rou te verwerk en hulle te laat herstel.’ Liefde maak seer, maar genees ook. Dieselfde liefde wat ons gehad het vir ‘n persoon, is die liefde wat ons gebroke lewens genees. Wat ons nodig het, is iemand om ons daarvan bewus te maak.

Wanneer God hierdie pad van genesing saam met ons stap nadat ons iemand of iets kosbaar verloor het, gebruik Hy ook mense om ons te help. William Worden het ’n pragtige boek oor die manier waarop ons deur die verliese in ons lewens kan werk, geskryf (Grief Counselling and Grief Therapy). Dit is ‘n aktiewe proses. Hy sê dat ons moet aktief die werklikheid van die verlies aanvaar, aktief deur die pyn van die verlies werk, aktief aanpas in die situasie waarin dit wat ons verloor het nie meer daar is nie en, uiteindelik, ons moet die ding of persoon wat ons verloor die regte plek gee. Ons kan nie energie in ’n verhouding spandeer wat nie meer bestaan ​​nie. Ons moet ons energie herbelê in die verhoudings wat steeds bestaan. Ons kan nie voortgaan om in die verlede te leef nie, asof ons nog die werk het wat ons verloor het, asof ons nog die kind of vrou of man het wat ons verloor het. Alhoewel ons altyd die persoon sal liefhê of die werk or kar or huis sal mis, moet ons dit verskuif uit die sentrum van ons bestaan na ’n plek wat nie meer al ons aandag in beslag sal neem nie. Hy of sy of dit is nie meer daar nie. Die verhouding bestaan nie meer ​​nie.

Te midde van die tragiese verliese wat ons in ons lewens ervaar het, moet ons weer hoor dat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Ons kan alles verloor, maar die bande van sy liefde hou en is onbreekbaar. Ons kan nie God se teenwoordigheid verloor nie. Deur Jesus Christus het God homself aan ons op so ’n manier verbind dat nie eens die grootste verlies van alles – die dood – ons kan skei van sy liefde nie.

Niks is erger as die verlies van ’n geliefde of sekuriteit of self-waarde of gesondheid nie. Dit skep onsekerheid. Wat sal die toekoms inhou? Paulus sê dat selfs die onbekende toekoms, ja niks anders in die skepping, in staat is om ons te skei van die liefde van God in Christus nie. Luister na Paulus: ‘Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here’ (Rom 8: 38-39).

 

When I was a student, I visited someone during my practical work in a hospital who had leukaemia. After this 19 year old woman died a few months later, I heard that her brother died of the same illness. Just a few years earlier, her father and her other brother died in a car accident. Her mother was the only one left. She lost everything. I cannot imagine the pain of loss that this woman experienced.

Some years later a man and his family were in a car accident. He’s wife and one child died. He said afterwards that he missed his son, but that his marriage was on the rocks in any case.

The level of attachment that someone had with the person or thing that he or she lost, determines the depth of the grief they experience. If you loved your car, the loss of your car is a big tragedy. If you had an old car that gave you a lot of problems it is not such a big loss and you will most certainly not grieve about it.

Tolstoy said, ‘Only people who are capable of loving strongly can also suffer great sorrow, but this same necessity of loving serves to counteract their grief and heals them.’ Love hurts, but also heals. The same love that we had for a person, is the love that heals our broken lives. What we need is someone to make us aware of it.

When God walks with us on this road of healing after we have lost someone of something precious, he also uses people to help us. William Worden wrote a beautiful book on the way that we can work through the losses in our lives (Grief Counselling and Grief Therapy). This is an active process. He says that we should actively accept the reality of the loss, actively work through the pain, actively readjust to the situation in which what we have lost is missing and, finally, we need to relocate the thing or person we have lost. We cannot spend energy in a relationship that does not exist any more. We need to reinvest our energy in the relationships we actually have. We cannot go on living in the past as if we still have the job that we have lost, as if we still have the child or wife or husband we have lost. Although we will always love the person, we need to relocate that person. He, she or it is not there any more and remain in the centre of everything we do and think. The relationship does not exist anymore.

In the midst of the tragic losses we have experienced in our lives, we should hear again that nothing can separate us from the love of God. We can lose everything, but the ties of his love is unbroken and unbreakable. We cannot lose God’s presence.

Through Jesus Christ God committed himself to us in such a way that not even the biggest loss of all, namely death can separate us from his love. Nothing is worse then the loss of a loved one, self-worth, a job, security, friendships or a home. It creates a lot of uncertainty. What does the future hold? Paul says that even the unknown future, yes nothing else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ. Listen to Paul, ‘I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord’ (Rom 8:38-39).

Share