HEELHEID-Week2-Dag1: Wie is die God wat ons heelmaak? Who is the God that heals us?

1 John 4:8: God is liefde. 9 Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. 10 Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. 16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

Vir die volgende paar dae gaan ons fokus op die feit dat God ons genees. In Engels maak ons die onderskeid tussen genesing (healing) en gesond word (curing). Wanneer ons siek is, bid ons soms vir genesing, maar wat ons eintlik bedoel is gesondmaking. Ons wil hê dat die toestand van ons gesondheid weer sal wees soos dit was voor ons siek geword het. Ons wil hê dat die siekte moet weggaan.

Clemens van Alexandrië het oor genesing as omvattende begrip gepraat. Genesing is nie net om gesond te word nie, maar dit behels die genesing van die liggaam en siel. Daar is geen sin om gesond te word as ons nie genees word nie. In sy boek, Siekepastoraat: siekwees as krisis en geleentheid, skryf Daniel Louw die volgende: ‘Ware genesing en herstel, gesien vanuit ’n geloofsperspektief, moet, in terme van die Skrif, as volg verstaan word: versoening en vrede met God.’ Daarom is genesing en gesond word slegs onderafdelings van verlossing.

As gebroke mense, kyk ons na God om ons te genees in ons diepste wese. Wie is hierdie God? Dit is ’n fundamentele vraag. Ons konsep van God bepaal die manier waarop ons lewe. Soms sien ons God as die Regter wat ons straf. Soms is Hy is die Koning of Heerser wat op ’n afstand staan en regeer. Soms Hy is die Verlosser, Redder of Vriend wat met medelye by ons betrokke is. Soms is hy soos ’n pa wat voorsien in moeilike omstandighede. Hierdie konsepte van God kan óf vernietigend óf opbouend wees. As ons konsep van God ons geloof vernietig, terwyl ander ons geloof opbou, moet ons kyk na wat ons glo.

Watter soort God aanbid ons? Wie is Hy? Die Bybel vertel dat hierdie God Homself in Christus geopenbaar het. Wat ons dus kan sê oor God is dat Hy nie op ’n afstand staan nie, maar dat Hy deel geword het van hierdie wêreld en gedeel het in ons lyding op ’n baie spesiale manier. Johannes sê dat God die wêreld so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het (Johannes 3:16). Daniel Louw skryf: ‘Dit is waar dat God versoening aan die kruis bewerk, maar Hy doen meer as dit. God deel waarlik in ons pyn. In Christus word en is God die kanker pasiënt, die VIGS-lyer en die terminale pasiënt.’

Wat ookal ons verstaan van God is, die Bybelse getuienis is duidelik: God het die wêreld lief en Hy het jou lief. Dieselfde Johannes skryf in een van sy briewe: God is liefde. Dit is wie Hy is. Hy is niks anders as liefde nie. Dit is die God wat ons genees wil sien, nie net gesond nie.

1 John 4:8: God is love. 9 This is how God showed his love among us: he sent his one and only Son into the world that we might live through him. 10 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 16 And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.

For the next few days we will focus on the fact that God heals us. In English we make the distinction between healing and curing. When we are sick, we sometimes pray for healing, but what we actually mean is curing. We want the state of our health to be as it was before. We want that illness to go away.

It was Clement of Alexandria that spoke about healing as comprehensive concept. Healing is not only curing, but it involves the healing of body and soul. There is no sense to be cured, but not healed. In his book, Illness as Crisis and Challenge, Daniel Louw writes the following, ‘True healing and recovery, viewed from a faith perspective, must, in terms of Scripture, be seen as follows: reconciliation and peace with God.’ Therefore, healing and curing are only subdivisions of salvation.

As broken people, we look to God to heal us in the very essence of our being. Who is this God? This is a fundamental question. Our concept of God determines the way we live. Sometimes we see God as the Judge that punishes us. Sometimes He is the king or Ruler governing from a distance. Sometimes He is the Saviour, Redeemer or Friend who is involved with compassion. Sometimes He is like a father providing for us in difficult circumstances. These concepts of God could be either destructive or constructive. If our concept of God destroys our faith, while others build up our faith, we need to examine what we believe.

What kind of a God do we have? Who is he? The Bible tells us that this God revealed of Himself in Christ. What we therefore can say about God is that He is not at a distance, but that He became part of this world and shared in our suffering in a very special way. John says that God loved the world so much that he gave his only son (John 3:16). Daniël Louw writes, ‘It is true that God brings about the reconciliation in the cross but He does more than that. God truly shares in our pain. In Christ God becomes and is the cancer patient, the AIDS sufferer and the terminal patient.’

Whatever our concept of God is, the biblical witness is clear: God loves the world and He loves you. The same John writes in one of his letters: God is love. This is who He is. He is nothing else but love. This is the God who wants to see you healed, not only cured.

Share