HEELHEID-Week2-Dag4: Vergewe!/Forgiven!

John Bunyan het gesê…

Geen kind van God sondig so erg dat dit hom ongeskik vir vergifnis maak nie.

Jes 43:25: En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie.

Kol 2:14: Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.

Jy ken dalk die verhaal van Uilspieël, ’n figuur uit die Middeleeue. Hy het allerhande kwaad aangevang. Hy het alles wat hy gedoen het in ’n boek opgeskrywe. Op die omslag van die boek het in groot letters gestaan: My lewe. Hy het hierdie boek altyd by hom gehou, want hy wou nie hê dat mense moes uitvind wat in sy lewe aangaan nie. Alles het goed verloop totdat hy eendag sy balans op ’n brug verloor het en met boek en al in die water geval het. Gelukkig was daar mense in ’n bootjie wat hom gered het. Toe hy tot verhaal kom, wou hy dadelik weet waar sy boek is. Die mense wat hom gered het het hom bedaar. Hulle het sy boek ook gered! Hy gryp dadelik die boek om te sien of alles reg is. Toe hy dit oopmaak, ontdek hy dat daar niks op die bladsye van die boek geskrywe staan nie. Die water van die rivier het die ink afgewas. Die woorde ‘My lewe’ was steeds op die omslag van die boek. Die binnekant van die boek was sonder enige verlede. Dit was skoon.

Die vergifnis van God werk so. Ons verlede is skoon. God het dit afgewas met die bloed van Jesus Christus. Ja, God ken ons verlede. Hy weet wat ons gedoen het. Hy weet dat ander mense dit teen ons kan gebruik. Hy weet dat mense dit ook doen. Ons verlede kleef aan ons soos stroop aan watte. Hy weet ook dat ons onsself nie daarvan kan losmaak nie. Hy doen dit uit genade. Hy maak ons vry van die pyn wat ons onsself aangedoen het. Hy hou nie meer boek daarvan nie. Hy bring dit nie meer in berekening nie. Wanneer God nou aan ons dink, klop sy hart warm. Wanneer God ons verlede afskryf, is dit soos skoon bladsye, soos ’n gekanselleerde rekening, soos ’n hardeskyf wat geformateer is.

Wie sal dit nie wil glo en omhels nie? Die evangelie klink te goed om waar te wees, maar dit is waar! Glo dit en leef as ’n vry mens!

Here, wie is ’n God soos U? U vergewe sondes en dink nie weer daaraan nie. Dankie Jesus, vir u bloed wat my sonde afgewas het. Amen.

John Bunyan said…

No child of God sins to that degree as to make himself incapable of forgiveness.

Is 43:25: ‘I, even I, am he who blots out your transgressions, for my own sake, and remembers your sins no more.

Col 2:14: … having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken it away, nailing it to the cross.

You might know the story of Til Owlyglass, a figure from the Middle Ages. He was mischievous. He wrote everything he had done in a book. On the cover of the book was written in big letters: My life. He always kept this book with him, because he did not want anyone to find out what he did.

All went well until he lost his balance on a bridge and fell with his book and all into the water. Fortunately, there were people in a boat that saved him. When he came to himself, he immediately wanted to know where his book was. The people who rescued him calmed him. They also saved his book! He immediately grabbed the book to see if everything was still there. When he opened it, he discovered that nothing was written on the pages of the book. The water of the river washed the ink off. The words, ‘My life’ was still on the cover of the book. The inside of the book contained nothing of his past. It was clean.

The forgiveness of God works that way. Our past is cleaned up. God had washed it away by the blood of Jesus Christ. Yes, God knows our past. He knows what we have done. He knows that other people can use it against us. He knows that people actually do it. We cling to our past like syrup to cotton wool.

God also knows that we cannot separate ourselves from it. He does it by grace. He sets us free from the pain of the things we have done to ourselves. He does not keep record of it. He does not take it into consideration. When God thinks of us now, His heart is beating warm. When God writes off our past, it is like blank pages, like a cancelled account, like a hard drive that has been formatted.

Who would not want to believe and embrace this news? The Gospel sounds too good to be true, but it is true! Believe it and live as a free person!

Lord, who is a God like you? You forgive our sins and do not remember it. Thank you Jesus that your blood washed my sins away. Amen.

Share