HEELHEID-Week3-Dag3: Min liefde/Little love

Edward Judson het gesê …

Goddelike vergifnis is absoluut onvoorwaardelik. Ons word nie vergewe omdat ons nie te sleg is nie. Ons word nie vergewe omdat ons probeer om goed te wees nie. Ons word nie vergewe omdat ons jammer is oor ons sondes nie. Ons word nie vergewe, omdat ons het gely het nie … In die Ou Testament is vergifnis afhanklik gemaak van bekering en lyding van die sondaar; in die Nuwe Testament groei bekering uit vergifnis. Ons word vergewe omdat ons sondaars is. Vergifnis is die vorm wat God se liefde aanneem wanneer dit op die sonde berus (Uit:… The Outlook, v XCVII, Lyman Abbott, ed, Outlook Co, 1911, p 748)

Lukas 7: 47-49: Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.” En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.” Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?”

In ’n bekende polisie drama op televisie moes ’n baie belangrike persoon sy seun aan die polisie oorhandig nadat hy ’n misdaad gepleeg het. Dit was ’n verleentheid vir hom, maar daar was ’n meer pynlike werklikheid. Hy sê aan die hoof van die polisie, “Maar dit is my seun.’ Die polisiehoof het geantwoord: ‘Ja, en dit was iemand anders se dogter.’

Ons pyn is altyd meer as die pyn van ander. Ons verleentheid is altyd ’n groter verleentheid as iemand anders se verleentheid.

Wanneer ’n vrou in die teenwoordigheid van Jesus en sommige godsdienstige leiers kom om ’n daad van liefde te verrig, veroorsaak dit konsternasie. Dit is nie goed nie. Weet Jesus van haar geskiedenis? Dit lyk so nie, het hulle gedink. Hierdie vrou is slegte geselskap.

Lukas maak dit duidelik dat Jesus hulle gedagtes lees. Hy ken mense se houdings en ingesteldheid. My sonde is nooit so groot soos die sondes van ander nie. Hulle gebrek aan liefde ontbloot hulle gebrek aan begrip oor hulle eie staat van sonde. Jesus stel dit bloot. Min liefde vir ander beteken min begrip van my eie sondigheid. Min liefde vir ander toon my arrogansie voor God en ander.

In God se oë is daar geen onderskeid tussen groot en klein sondes nie. Daar is egter ’n onderskeid tussen diegene wat misverstaan ​​waarom Jesus gekom het en diegene wat verstaan. Dit is ’n saak van lewe en dood. Jesus het gekom vir die wat Hom nodig het, want hulle kan hulleself nie help nie. Hierdie vrou was een van hierdie mense. Hy vergewe haar.

As jy dit moeilik vind om haar lief te hê, of die man wat iets aan jou dogter gedoen het, of jou man, vrou, vriend of kollega wat so baie seer veroorsaak het, verstaan jy nog steeds nie ​​wie jy is nie en dat jy Jesus ook nodig het nie. Jy verstaan ook nie wie Jesus is nie. Jesus genees alle mense – die oortreder en die een teen wie oortree is.

Here, leer my hoe baie ek het U nodig het sodat ek meer liefde kan bewys, in Jesus se Naam. Amen.

Edward Judson said…

Divine forgiveness is absolutely unconditional. We are not forgiven because we are not very bad. We are not forgiven because we are trying to be good. We are not forgiven because we are sorry for our sins. We are not forgiven because we have suffered… In the Old Testament forgiveness is always conditioned upon the repentance and suffering of the sinner; in the New Testament repentance grows out of forgiveness. We are forgiven because we are sinners. Forgiveness is the form God’s love takes when it rests upon sin (From: The Outlook, v. XCVII, Lyman         Abbott, ed., Outlook Co., 1911, p. 748)

Luke 7:47-49: Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven – as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.’ Then Jesus said to her, ‘Your sins are forgiven.’ The other guests began to say among themselves, ‘Who is this who even forgives sins?’

In a well-known police drama on television a very important person had to hand his son over to the police after the son committed a crime. It was an embarrassment for him, but there was a more painful reality. He said to the chief of the police, ‘But it is my son.’ The police chief answered, ‘Yes, and it was someone else’s daughter.’

Our pain is always more that the pain of others. Our embarrassment is always more embarrassing that someone else’s embarrassment.

When a woman comes into the presence of Jesus and some religious leaders to perform an act of love, it causes some consternation. This is not good, they thought. Does Jesus know her history? It seems not, they thought. This woman is bad news.

Luke makes it clear that he read their minds. He knew the attitudes of people. My sin is never as big as the sins of others. Their lack of love shows the lack of understanding about their own state of sin. Jesus exposes it. Little love for others mean little understanding of my sinfulness. Little love for others shows my arrogance before God and others.

In God’s eyes there are no distinction between big en small sins. There is, however, a distinction between those who have misunderstood why Jesus came and those who understood. It is a matter of life and death. Jesus came for those who need Him because they cannot help themselves. This woman was one of these people. He forgives her.

If you find it difficult to love her, or the man who did something to your daughter, or your husband, wife, friend or colleague that cause so much hurt, you might still not understand who you are and that you are also in need of Jesus. You might not even understand who Jesus is. Jesus heals all – the offender and the offended.

Lord, teach me how much I need you so that I could show more love, in Jesus’ name. Amen.

Share