HEELHEID-Week4-Dag5: Eenheid in die Gees/Unity in die Spirit

Kokichi Kurosaki het gesê…

Alle Christene is een liggaam in Christus. Ons kan dit nie skep nie. Ons kan dit net erken. Ons moet dit egter erken en dan vreesloos beoefen en ons verskille in leerstellinge, vorms van aanbidding en verklaring van die Bybel ignoreer. Ons moet mekaar ontvang op grond van die gemeenskaplike gemeenskap met God in die lewende eenheid met Christus in die Gees (Uit: One Body in Christ, Kobe, Japan: Eternal Life Press, 1954)

Ef 4:3-6: Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.

Wanneer sommige mense oor die Heilige Gees begin praat, word ander ongemaklik. Dis ook nie sonder rede nie. Soms is daar ’n eensydige beklemtoning op die gawes van die Gees. Dit word verwag dat almal dieselfde gawes van die Gees moet hê. As jy nie een of twee spesifieke gawes van die Gees het nie, word jou verhouding met Christus bevraagteken.

Dis so jammer dat sommige Christene soms die wonderlike gawe van die Gees gebruik om verdeeldheid te bring. Dis in stryd met die Skrif wat die Gees juis beskryf as een wat ons in een liggaam saambind (Ef 4:3-5). Ons wat die Gees ontvang het, is een liggaam met baie lede wat mekaar met ons gawes dien (1 Kor 12:12-14). Ons sien nie neer op ander omdat hulle nie dieselfde gawes as ons het of verkleineer ook nie sommige gawes omdat dit nie so ‘goed’ soos ons s’n is nie (1 Kor 12:21-26). Ons ruk ons ook nie op as ons nie dieselfde gawes as ander het en onttrek ons aan die liggaam as gevolg daarvan nie (1 Kor 12:15-20). Die Gees word gegee om heel te maak en op te bou, nie om te verdeel en af te breek nie.

Die Nuwe Testament sê duidelik dat die Gees aan elke Christen gegee word. Elke Christen behoort met sekerheid in sy of haar hart ‘Abba’ te sê, omdat die Gees ons kinders van God maak (Rom 8:15-17). Die Gees is die waarborg, die seël en die eerste gawe van God wat waarborg dat ons alles sal ontvang wat God belowe het (Rom 8:23; Ef 1:13,14).

As Christene een Vader het, vorm ons sy familie van broers en susters. Danbehoort die kerk van die Here ’n helende gemeenskap te wees. Ons behoort mekaar op te bou en te ondersteun. Ons behoort te huil saam met hulle wat huil en te lag saam met hulle wat lag (1 Kor 12:26). Dit kan nie anders nie. Daaroor praat ons volgende week.

Gees van God, bind ons in liefde aan mekaar sodat ons mekaar sal opbou, versterk en heel maak, in Jesus se Naam. Amen.

Kokichi Kurosaki said…

All Christians are one Body in Christ – we cannot create this, but only recognize it. However, we must recognize it and then fearlessly practice it, disregarding our differences in doctrine, forms and interpretations of the Bible. We must receive one another on the ground of a mutual fellowship with God in living union with Christ in the Spirit (One Body in Christ, Kobe, Japan: Eternal Life Press, 1954)

Eph 4:3-6: Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

When some people start talking about the Holy Spirit, others become uncomfortable. It is not without reason. Sometimes there is a one-sided emphasis on the gifts of the Spirit. It is expected that all should have the same gifts of the Spirit. If you do not have one or two specific gifts of the Spirit, your relationship with Christ is questioned.

It is sad that some Christians sometimes use the wonderful gift of the Spirit to cause division. It is contrary to the Scriptures. It describes the Spirit precisely as the one who unites us in one body (Eph 4: 3-5). We who have received the Spirit, is one body with many members who serve each other with our gifts (1 Cor. 12:12-14). We do not look down on others because they do not have the same gifts as us and we do not belittle some gifts, because it is not as ‘good’ as ours (1 Cor. 12:21-26). We do not become angry because we do not have the same gifts as others and we do not withdraw from the body because of that (1 Cor. 12:15-20). The Spirit is given to heal and to build the body, not to divide and to break it down.

The New Testament states clearly that the Spirit is given to every Christian. Every Christian needs to have this assurance in his or her heart to say ‘Abba’, because the Spirit makes us children of God (Rom 8:15-17). The Spirit is the guarantee, the seal and the first fruit of God that guarantees that we will receive everything that God has promised (Romans 8:23; Ephesians 1: 13,14).

If Christians have one Father, we are the family of brothers and sisters. Then the church of the Lord should be a healing community. We should build each other up and support each other. We should weep with those who weep and laugh with those who laugh (1 Cor 12:26). It cannot be otherwise. We shall talk about that next week.

Spirit of God, bind us together in love so that we shall build, strengthen and heal each other in Jesus’ name. Amen.

Share