HEELHEID-Week5-Dag1: Kosbaar/Precious

Dietrich Bonhoeffer het gesê…

Wat is onverdeelde liefde? Dit is liefde wat geen spesiale gunste betoon aan hulle wat ons liefde met liefde beantwoord nie.

1 Joh 4: 7 Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. 8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.

Samuel Coleridge in sy boek, Aids to Reflection, skryf dat sommige Jode nie willens en wetens op die kleinste stukkie papier sal trap nie. Hulle gee ’n baie goeie rede daarvoor. Miskien is die Naam van die Here daarop geskryf. Al klink dit ’n bietjie vreemd, sê Coleridge, kan ons baie hieruit leer. Hy skryf: ‘Moenie op enigiemand trap nie. Jy weet dalk nie daarvan nie, maar die genade van God mag in hierdie persoon werksaam wees. Die naam van God mag op die siel van daardie mens waarop jy trap, geskryf wees. Dit mag die siel wees van iemand waarvan Christus so baie gedink het dat Hy sy kosbare bloed daarvoor gegee het. Daarom, moenie dit verag nie.’

Hierdie woorde van Coleridge benadruk twee dinge. Die eerste is dat ons ’n heilige respek vir God se Naam behoort te hê. Respek vir God is iets wat grootliks uit ons samelewing verdwyn het. Die tweede saak wat duidelik word is dat ons die grootste respek vir God betoon wanneer ons sy mense respekteer. Dis onmoontlik om te sê dat ons God liefhet terwyl ons nie omgee vir die mense rondom ons nie.

Die geloofsgemeenskap behoort mekaar te behandel soos die Jode ’n klein stukkie papier behandel. Ons weet dat die Naam van die Here op elke mens geskryf is. Immers, het God nie in ons doop sy Naam oor ons kom uitroep nie? As ons dit sou regkry om mekaar só te hanteer, sal die geloofsgemeenskap ’n helende gemeenskap wees. Dietrich Bonhoeffer skryf: ‘Om ’n gedoopte medegelowige toe te laat om aan die aanbidding van die kerk deel te neem, maar om dan te weier om enigiets met hom of haar te doen te hê in ons daaglikse lewe, is om hom of haar te mishandel en nie te respekteer nie. As ons dit doen, doen ons sonde teen die werklike liggaam van Christus.’

Die teenpool is ook waar. Wanneer ons mekaar liefhet – alle mense liefhet – word dit duidelik dat ons God ken en liefhet.

Here, bewaar ons daarvan dat ons op mense sal trap – die mense vir wie die bloed van Jesus Christus gestort is. Amen.

Dietrich Bonhoeffer said…

What is undivided love? It is love that shows no special favours to those who answer our love with love.

1 John 4: 7 Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. 8 Whoever does not love does not know God, because God is love.

Samuel Coleridge writes in his book, Aids to Reflection, that some Jews would not willingly tread upon the smallest piece of paper in their way. The reason they give is that God’s name may be on it. Even though it sounds a bit superstitious, we can learn a lot from it, Coleridge writes, ‘Trample not on any; there may be some work of grace there, that thou knowest not of. The name of God may be written upon that soul thou treadest on; it may be a soul that Christ thought so much of, as to give His precious blood for it; therefore despise it not.’

These words of Coleridge emphasise two things. Firstly, we should have holy respect for God’s name. It is something that vanished from our society. The second thing is that we show real respect for God when we respect the people that God made. It is impossible to say that we love God while we don’t care about the people around us.

The Christian faith community should treat each other with the same respect as the Jews treat a smallest piece of paper. We know that the name of the Lord is written over each person we meet. When we were baptised, the Lord called not only our names, but proclaimed His name over our lives. If we manage to treat each other with this respect. The faith community will be a healing community. Dietrich Bonhoeffer writes, ‘To allow a baptized brother to take part in the worship of the Church, but to refuse to have anything to do with him in everyday life, is to subject him to abuse and contempt. If we do that, we are guilty of the very Body of Christ.’

When we love one another – all people – it becomes clear that we know and love God.

Lord, prevent us from treading on other people – the people for whom the blood of Jesus Christ flowed. Amen.

Share