HEELHEID-Week5-Dag3: Waagmoed/Courage

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) het gesê…

In die teenwoordigheid van ’n psigiater kan ek net ’n siek mens wees. In die teenwoordigheid van ’n mede-Christen mag ek dit waag om ’n sondaar te wees (Uit: Life together).

Gal 6:1,2: Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.

Luk 17:1-4: Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Wees dus self op julle hoede. “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy sewe maal op ’n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê: ‘Ek is jammer,’ moet jy hom vergewe.”

Bonhoeffer se woorde sny bitter diep. Ek is nie seker of mense mekaar in die kerk vertrou nie. Soms is dit byna gevaarlik om ’n sondaar te wees. Ja, ek weet dat ons aanvaar dat mense sondaars is. Dis egter ’n blote teorie as dit by ons sonde en ander se sonde kom. Hoe ons ookal met die werklikheid van sonde in die wêreld, in ons eie lewe of die lewe van die mense rondom ons gekonfronteer word, bly iets in ons gedagtes vassteek. Dit is die ideaal van perfeksionisme. Ons glo dat mense perfek moet wees. Daar is nie ruimte vir foute nie. Dis hoekom baie mense met sielkundige probleme sukkel. Ons word die leuen gevoed dat daar ’n ideale, perfekte mens is. Ons kan gewoon nie hierdie ideaal bereik nie. Dan begin ons ander en onsself volgende hierdie skim beoordeel.

Jesus weet dat sonde onvermydelik is (Luk 17:1), maar benadruk dat vergifnis nog hartliker moet wees (17:3,4). Waar is daar ’n groter versameling van begenadigde sondaars bymekaar as juis in die kerk?

Christen vriende behoort dit te verstaan. As ons voor God staan, weet ons tog dat Christus vir ons sonde gesterf het. Die veronderstelling is dat ons gebroke is en ’n Verlosser nodig het. Ons vriende het dit ook nodig. Ons vriende moet heelgemaak word deur begrip en liefde. Behoort ons nie in ’n gees van sagmoedigheid en nederigheid oor ons eie gebrokenheid diegene wat geval het te omhels en in ere te herstel nie? (Gal 6:1). Sal Bonhoeffer se droom dat ek in die teenwoordigheid van medegelowiges mag waag om ’n sondaar te wees ooit waar word? Gee ons meer geloof Here!

Here, maak ons harte oop vir hulle wat weens hulle gebrokenheid die warmte van ’n geloofsgemeenskap nodig het, ter wille van Jesus Christus. Amen.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) said…

In the presence of a psychiatrist, I can only be a sick man; in the presence of a Christian brother, I can dare to be a sinner (Life Together -1954)

Galatians 6:1-2: Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ.

Luke 17:1-5: Jesus said to his disciples: “Things that cause people to sin are bound to come, but woe to that person through whom they come. So watch yourselves. “If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. If he sins against you seven times in a day, and seven times comes back to you and says, ‘I repent,’ forgive him.” The apostles said to the Lord, “Increase our faith!”

Bonhoeffer’s words cut deep. I am not sure if people in the church trust each other. Sometimes it is almost dangerous to be a sinner. Yes, I know that we accept that people are sinners, but this is a mere theory when it comes to our sin and others’ sins. We are confronted with the reality of sin in the world, in our own lives and the lives of the people around us every day, yet something remains stuck in our minds. This is the ideal of perfection. We believe that people should be perfect. There is no room for error.

This is why many people are suffering psychological problems. This is why marriages break up. We are fed the lie that there is a perfect, ideal person. We simply cannot achieve this ideal. Yet, we judge others and ourselves according to this phantom.

Jesus know that things that make people sin, are bound to come (Luke 17:1), but emphasises that forgiveness should be even more abundant (17:3,4). Where do we find a larger community of pardoned sinners than in the church?

Christian friends should understand it. When we stand before God we know that Christ died for our sins. The assumption is that we are broken and need a Saviour. Our friends also need Him. Our friends need understanding and love which can heal them.

Should we not embrace those who have fallen and restore their reputation in a spirit of meekness and humility because we know our own brokenness? (Gal 6:1). Will Bonhoeffer’s dream that I can dare to be a sinner in the presence of a fellow-believer or friend in Christ ever become true? Give us more faith, Lord!

Lord, open our hearts for those who need the warmth of a community of believers because of their brokenness, for the sake of Jesus Christ. Amen.

Share