HEELHEID-Week6-Dag2: Gawes van God/Gifts from Gdod

Thomas Merton het gesê…

Om dankbaar te wees is om die liefde van God in alles wat Hy aan ons gegee het te erken – en Hy het alles vir ons gegee. Elke asemteug is ’n gawe van sy liefde; elke oomblik wat ons bestaan is genade, want dit bring geweldige genadegawes uit sy hand daarmee saam. Dankbaarheid aanvaar niks as vanselfsprekend nie, reageer altyd en ontwaak gedurig tot nuwe bewondering en lof vir die goedheid van God. Want die dankbare mens weet dat God goed is, nie volgens hoorsê nie, maar uit ervaring. Dit is wat die hele verskil maak (Uit: Thoughts in Solitude -1958).

Pred 2:25 Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?

Ek het die afgelope week die voorreg gehad om saam met my kinders en kleinkinders te kuier. Dis altyd lekker. Dis lekker om te sien dat dit goed met hulle gaan. Hulle is goed versorg en het goeie werk. Die kleinkinders word in huise groot waar daar liefde is.

Ek weet dat alle gesinne nie so geseënd is nie. Baie mense wat bygelowig is sal seker wou keer dat ek te veel oor die seëninge praat. Een van my kollegas het gesê dat ’n mens net geduldig moet wees as jy nog nie teëspoed beleef het nie. Dit sal kom.

Ek is nie bygelowig nie. Ek is gelowig. Mense wat in God glo wag nie vir die ongeluk om hulle enige oomblik te tref nie. Hulle dank die Here vir die gawe van die lewe. Hulle dank God vir die gawe van goeie huwelike en heel gesinne. Hulle dank die Here vir ’n werk. Hulle dank die Here vir kos op die tafel.

Die grootste rede vir danksegging is die wete dat ons in die hande van die lewende God is. Die Prediker klink soms baie negatief as hy na die wêreld kyk. Goeie en slegte mense loop deur onder die ongeluk. Alles kom tot niks, sê hy oor en oor. Tog het hy sy besluit geneem om God nie uit die werklikheid van sy bestaan te sluit nie. Alles is ’n gawe van God. Dit moet ons geniet, sê hy.

Paulus kyk terug op die opstanding van Christus. Hy skryf dat dit ’n geweldige verskil in ons lewe gemaak het. Dit het ook ’n geweldige verskil gemaak as die ongeluk van die dood oor ons pad kom. Of ons lewe of sterwe, ons behoort aan die Here (Rom 14:6-8). Juis daarom leef ons tot sy eer. Dit stel ons ook in staat om Hom te eer wanneer dinge skeefloop. Immers, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot sy eer. Christus leef! Dis hoekom ons voluit kan leef en voluit kan sterf!

Here, ons eer U vir al die goeie gawes wat ons uit u hand ontvang. U is Heer! Amen.

Thomas Merton said…

To be grateful is to recognize the Love of God in everything He has given us–and He has given us everything. Every breath we draw is a gift of His love, every moment of existence is a grace, for it brings with it immense graces from Him. Gratitude therefore takes nothing for granted, is never unresponsive, is constantly awakening to new wonder and to praise of the goodness of God. For the grateful man knows that God is good, not by hearsay but by experience. And that is what makes all the difference (From: Thoughts in Solitude -1958).

Ecclesiastes 2:24 A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God, 25 for without him, who can eat or find enjoyment?

I have had the privilege to visit my children and grandchildren the past week. It is always pleasant. It is nice to see that they are all well. They are provided for and have good jobs. The grandchildren grow up in homes where there is love.

I know that all families are not as blessed. Many people who are superstitious would probably try to prevent me to speak about the blessings in my life and the lives of my children and grandchildren. One of my colleagues always said that one should just be patient if one has not experienced hard times. It will come!

I am not superstitious. I am a believer. People who believe in God do not wait for bad things to happen at ay time. We are obviously prepared for this reality, but in the meantime we thank God for the gift of life. We thank God for good marriages and healthy families. We thank God for a job. We thank God for food on the table.

The biggest reason for gratefulness is the knowledge that our lives are in the palm of the living God’s hands. The poet of Ecclesiastes sounds very negative wen he looks at the life around him. Good and bad people suffer ill. Everything comes to nothing, he says time and again. Yet, he made a decision that he would not cut God out of the picture of his life. Everything is a gift from God. One has to enjoy it, he says.

Paul reflects on the resurrection of Christ. He says that it made an immense difference in our lives. It also made huge difference when death comes. Whether we live or die, we belong to the Lord (Rom 14:6-8). This is why we live to honour Him. It also enables us to honour Him when the going gets tough. If we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. Christ is alive. This is why we are able to live with devotion and die with commitment!

Lord, we honour you for all the good gifts you have bestowed on us. You are the Lord! Amen.

Share