HEELHEID-Week8-Dag4: Agas se dubbelvisie/Ahaz’ double vision

Richard C. Halverson het gesê…

God het ’n tyd vir alles, ’n perfekte skedule. Hy is nooit te haastig en nooit te laat nie. Die ‘wanneer’ van sy wil is net so belangrik soos die ‘wat’ en die ‘hoe’ daarvan (From: No Greater Power: Perspective for Days of Pressure).

Jes 7:2,11,12: Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid, in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Vra van die Here jou God ‘n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord: “Ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie.”

Toe Jesaja in die teenwoordigheid van God staan en sy heiligheid sien (Jes 6), bely hy dat hy ’n sondaar is – net soos die mense onder wie hy woon. Hy is egter bereid om onder hulle te gaan werk. Sy opdrag is vreemd. Hy moet verkondig, maar hulle sal nie hoor nie. Hulle sal hulle ore toedruk en hulle harte verhard. As gevolg daarvan sal hulle totaal vernietig word totdat daar net ’n klein groepie sal oorbly wat getrou aan die Here gebly het.

Die volgende hoofstuk bevestig dit. Agas, die koning van Juda, en sy mense word van alle kante bedreig. Hulle is baie bang. Hulle broers van die Noorde (Israel) en die groot wêreldmag van daardie tyd, die Arameërs, het magtige vyande geword. Hulle gaan hulle grondgebied afvat.

Die Here stel die koning voor ’n keuse: ‘Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka seun van Remalja nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalja beplan jou ondergang. Maar so sê Ek, die Here jou God: Dit sal nie plaasvind nie, dit sal nie gebeur nie… Vra van die Here jou God ‘n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo’ (7:4,5,7,11).

Hier het iemand die geleentheid om die Here te vertrou. Ons kan sê dat hy die geleentheid het om te sê: ‘Laat u wil geskied.’ Hierdie gebed is immers totale oorgawe. Dit is om ons eie wil aan syne ondergeskik te maak. Dit is om enkelvisie te hê.

Die koning maak sy keuse: ‘Ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie’ (7:12). Dit klink vroom. Dit is nie vroom nie. Dis ongeloof. Agas besluit om eerder ’n koalisie met Egipte te sluit as om die Here te vertrou.

Dit gebeur so maklik. Wanneer ons rondom ons kyk en dit lyk of dinge buite beheer raak, is die opsie om die Here te vertrou die moeilike een. Dis veral moeilik as ons ander opsies het! Jesus sê egter dat ons nie twee gode kan dien nie. Ons dien Hom of nie. Ons vertrou Hom of nie.

Op wie vertrou jy vandag? Op die rokende stukke brandhout van wêreldse hulp of op die Here wat jou uitnooi om sy wil te laat geskied? Jy sien, wanneer ons agenda sy wil is, sal alles reg uitwerk. Wanneer ons agenda uit ons verdeelde harte kom, word ons lewe chaoties.

Vader, leer my om U volledig te vertrou. Laat u wil geskied! Amen.

Richard C. Halverson said…

God has a time for everything, a perfect schedule. He is never too soon, never too late. The when of His will is as important as the what and the how (From: No Greater Power: Perspective for Days of Pressure).

Isaiah 7:2,11,12: Now the house of David was told, “Aram has allied itself with Ephraim”; so the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. “Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights.” But Ahaz said, “I will not ask; I will not put the Lord to the test.”

When Isaiah stood in the presence of God and saw His holiness (Isaiah 6), he confessed that he was a sinner – just like the people among whom he lived. However, he was willing to work among them. His assignment is strange. He must preach, but they will not hear. They will cover their ears and harden their hearts. As a result, they will be totally destroyed until only a small number that remained faithful to the Lord will remain.

The next chapter confirms this. Ahaz, king of Judah, and his people were threatened from all sides. They were very afraid. Their brothers of the north (Israel) and the great world power of that time, the Assyrians, were powerful enemies. They wanted to invade Judah and take their territory.

God gave the king a choice, ‘Be careful, keep calm and don’t be afraid. Do not lose heart because of these two smouldering stubs of firewood—because of the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah. Aram, Ephraim and Remaliah’s son have plotted your ruin… Yet this is what the Sovereign Lord says: ‘It will not take place, it will not happen. Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights (7:4,5,7,11).

Here someone had the opportunity to trust God. We can say that he has had the opportunity to say, ‘Your will be done.’ This prayer is total surrender. It is to make our will subservient to his. It is to have single vision.

The king makes his choice, ‘I will not ask; I will not put the Lord to the test’ (7:12). It sounds pious. It is not pious. It is unbelief. Ahaz decided rather to ask with Egypt for help than to trust the Lord.

It happens so easily. When we look around us and it seems that things are getting out of hand, the option to trust the Lord is a difficult one. It is especially difficult if we have other options! Jesus says that we cannot serve two gods. We serve him or not. We trust him or not.

Who do you trust today? The smouldering stubs of firewood of worldly assistance or the Lord inviting you to let His will be done? You see, when our agenda is His will, everything will work out. When the agenda comes from our divided hearts, our lives become chaotic.

Father, teach me to trust you completely. Your will be done! Amen.

 

 

Share