HEELHEID-Week8-Dag5: Herstelde visie/Restored vision

Luis Fernando Aragón het gesê …

Enige ligte wat op die verkeerde saak skyn sal jou mislei. Ek fokus op my Here Jesus, die ware lig wat elke mens verlig. Hy verblind my nie, betower my of verwar my nie. Hy skyn op my pad om vir my die pad te wys, skyn in my gedagtes om vir my die waarheid te wys en skyn op my lewe om my na die Lewe te lei, want Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Sy lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan nie weerstaan nie (Uit: Pilgrim: One Thousand Days on the Road).

Joh 21:18-22: Daarna sê Hy vir Petrus: “Volg My!” Toe Petrus omdraai, sien hy die dissipel volg vir wie Jesus baie lief was… Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!”

1 Tim 1:12,13: Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie.

Daar is drie redelik kontroversiële figure in die Nuwe Testament. Natuurlik is dat baie ander, maar ek wil graag iets illustreer. Hierdie drie is Petrus, Judas en Paulus.

Petrus volg Jesus met toewyding. Sy belydenis is die rots waarop die kerk van Jesus Christus gebou is (Matt 16:18,19). Hy belowe om saam met Jesus die dood in te gaan, sou dit nodig wees (Matt 26:33-35). Hy kap Malgus se oor af toe hulle sy Jesus in hegtenis wou neem (Joh 18:10; Matt 26:51,52). Toe hy egter alleen is, ontken hy dat hy Jesus ooit geken het (Matt 26:59-75). Om aan Jesus getrou te bly sou te veel kos. Sy aandag is verdeel tussen Jesus en die druk van buite.

Judas volg Jesus met toewyding. Hy is passievol oor die koms van die koninkryk van God. Toe Jesus nie inpas by sy idee van hierdie koninkryk nie, werk hy met die wêreld se magte saam om van Hom ontslae te raak (Matt 26:14-16). Sy lewe ontspoor. Sy aandag word verdeel omdat Jesus nie aan sy verwagtinge voldoen het nie.

Paulus vervolg Jesus. Hy is passievol om die gemeenskap teen hierdie nuwe sekte te beskerm. Hy het enkelvisie. Hy is onberispelik in sy toewyding aan God. Hy dien die God van sy voorvaders en sal alles doen om dit te beskerm. Sy aandag is nie verdeel nie (Fil 3:4-6).

Petrus huil bitterlik toe hy die dubbelvisie in sy lewe ontdek (Matt 26:75). Na sy opstanding stel Jesus Hom in sy diens. Petrus moes bevestig dat Hy Jesus bo alles liefhet (Joh 21:15-22).

Judas probeer sake regstel, maar die owerhede stel nie belang om die bloedgeld terug te vat nie. Hy gee moed op en beëindig sy lewe. Hy besluit dit. Hy gee God nie ’n kans om dinge in sy lewe reg te maak nie.

Paulus ontdek op die Damaskuspad dat sy lojaliteit misplaas was (Hand 9). ’n Mens kan geweldig toegewyd wees, enkelvisie hê, maar dit kan aan die verkeerde dinge wees. Toe die lewende Here hom ontmoet, verander sy passie teen Christus in ’n passie vir Christus en sy kerk.

Die ontmoeting met die lewende Here stel mense wat dislojaal was, wat misplaaste toewyding gehad het, in sy diens. Hy verander ons. Wanneer ons besluit om ons foute en dubbelvisie self te dra, verloor ons hoop. God hou ons dubbelvisie en misplaaste lojaliteit nie teen ons nie. Deur berou, skuldbelydenis en nuwe toewyding gee Hy ons die geleentheid om oor te begin. Die gevolge kan nie bereken word nie. Kyk net hoe die Here vir Petrus en Paulus gebruik het!

Here, genees my van my dubbelvisie en misplaaste enkelvisie, sodat ek U met nuwe en volle toewyding kan dien, deur die krag van u Gees. Amen.

Luis Fernando Aragón said…

Any lights shining on the wrong subject will mislead you. I focus on my Lord Jesus, the true light that enlightens every man. He does not blind me, dazzle me, or confuse me. He shines on my path to show me the way, shines on my thoughts to show me the truth, and shines on my life to lead me to Life, because He is the way, the truth, and the life. His light shines in the darkness, and the darkness cannot resist it (From: Pilgrim: One Thousand Days on the Road).

John 21:19-22: Then he said to Peter, “Follow me!” Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. When Peter saw him, he asked, “Lord, what about him?” Jesus answered, “If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me.”

1 Tim 1:12,13: I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief.

There are three relatively ‘controversial’ figures in the New Testament. Of course, there are many others, but I would like to illustrate something. These three are Peter, Judas and Paul.

Peter followed Jesus with dedication. His confession is the rock on which the church of Jesus Christ is built (Matt 16:18,19). He promised to go with Jesus into death if it would be necessary (Matt 26:33-35). He chopped Malchus’ ear off when they wanted to arrest his Jesus (John 18:10; Matt 26: 51,52). Yet, when he is alone, he denied that he ever knew Jesus (Matt 26:59-75). To remain faithful Jesus would cost too much. His attention was divided between Jesus and the pressure from outside.

Judas followed Jesus with dedication. He was passionate about the coming of the kingdom of God. When Jesus did not fit into his idea of ​​the kingdom, he worked with the world’s powers to get rid of Him (Matt 26:14-16). His life was derailed. His attention became divided, because Jesus did not meet his expectations.

Paul persecuted Jesus. He is passionate about protecting the community against this new sect. He has single vision. He is impeccable in his devotion to God. He served the God of his ancestors and would do everything to protect it. His attention was not divided (Phil 3:4-6).

Peter wept bitterly when he discovered that he had double vision (Matt 26:75). After his resurrection, Jesus used him in his service. Peter had to confirm that he loved Jesus above all (John 21:15-22).

Judas was trying to make amends, but the authorities were not interested to take the blood money back. He gave up and ended his life. It was his choice. He did not give God a chance to restore him.

Paul discovered on the road to Damascus that his loyalty was misplaced (Acts 9). A person can be extremely dedicated, can have single vision, but it may be to the wrong things. When the living Lord met him, He changed his passion against Christ in a passion for Christ and his church.

The encounter with the living God allows people into his service who were disloyal, who had misplaced devotion. He changes us. When we decide to carry our mistakes and double vision ourselves, we lose hope. God does not hold our double vision and misplaced loyalty against us. Through remorse, repentance and a new commitment He gives us the opportunity to start all over. The results of this new orientation, this new vision, cannot be calculated. Just think how the Lord used Peter and Paul!

Lord, heal me of my double vision and misplaced single vision, so that I can serve you with new and full commitment by the power of your Spirit. Amen.

 

Share