HEELHEID-Week9-Dag3: Sosiale gewete = Gebed in aksie/Social conscience = Prayer in action

G. A. Studdert Kennedy het gesê …

Hy roep ons om vloede en hongersnood en pes en siekte te bestry. Hy haat dit en wil dit saam met ons oorkom. Dit sal oorkom word. Die dokter, die ontdekker, die wetenskaplike werk saam met God soos die priester. Alle goeie werk is God se werk, en alle goeie werkers doen God se wil. (Uit: The Hardest Part).

Matt 6:9-13 “So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Die koninkryksgebed (Onse Vader) wat Jesus ons geleer het, is ’n gebed om ’n sosiale gewete. Ja, ons oë is gevestig op die Een wat sy naam sal heilig, sy koninkryk sal vestig en sy wil sal laat geskied. Ons leef in afhanklikheid van Hom wat ons elke dag sal gee wat ons nodig het – kos, klere, vergifnis en verlossing uit die mag van die bose.

Die oomblik wanneer ons egter hierdie gebed op ons lippe neem, kyk ons ook rondom ons. Ons sien wanneer sy naam ontheilig word. Ons sien wanneer die koninkryk van mense in die pad van die vestiging van sy koninkryk staan. Ons sien hoe die wil van mense op aarde sy wil vir die aarde verydel. Ons sien die honger mense. Ons sien hoe mense smag na vergifnis. Ons sien hoe mense ly weens die bose strukture in ons samelewing – verslawing, onderdrukking, onreg, geestelike en emosionele mishandeling.

Ons kyk met ons Vader se oë na die wêreld. Dit raak ons. Dit hou ons wakker. Dit maak ons aktief. Dit laat ons opstaan vir sy naam, koninkryk en wil. Ons beywer ons dan vir ’n beter wêreld.

Ons weet dit begin by ons. Ons deel ons brood. Ons vergewe. Ons staan langs hulle wat ly. Ons beveg onreg. Ons is nie ekstremiste nie. Ons is mense wat begin het om deur die koninkryksgebed te droom oor ’n nuwe wêreld!

Ons Vader wat in die hemel is, maak ons soos U, om Christus se ontwil. Amen.

G A. Studdert Kennedy said…

He calls us to combat floods and famine and pestilence and disease. He hates them, and wills with us to overcome them, and they shall be overcome. The Doctor, the Pioneer, the Scientist, are workers with God like the Priest. All good work is God’s work, and all good workers do God’s will. They are labouring to make a world (From: The Hardest Part).

Matt 6:9 “This, then, is how you should pray: “‘Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

 

The kingdom prayer (The Lord’s Prayer) which Jesus taught us is a prayer for a social conscience. Yes, our eyes are fixed on the One who will sanctify His name, who will establish His kingdom and whose will shall prevail on earth as it is in heaven. We live in dependence upon him that he will give us what we need every day – food, clothing, forgiveness and redemption from the power of evil.

Yet, the moment we take this prayer on our lips, we also look around us. We see that his name are being profaned. We see when the kingdom of people stands in the way of the establishment of His kingdom. We see how the will of human beings on earth contradicts His will in heaven. We see the hungry. We see how people yearn for forgiveness. We see how people are suffering because of the evil structures in our society – addiction, oppression, injustice, spiritual and emotional abuse.

We look with our Father’s eyes at the world. It affects us. It keeps us awake. It makes us active. This allows us to stand up for His name, kingdom and will. We work for a better world. We know it begins with us. We share our bread. We forgive. We stand beside those who suffer. We fight injustice.

We are not extremists. We are people who began to dream about a new world because we have prayed the kingdom prayer!

Our Father in heaven, make us like you, for Christ’s sake. Amen.

Share