HEELHEID-Week9-Dag4: Praat!/Speak up!

Martin Luther King Jr. het gesê…

Wanneer alles verby is, sal ons nie die woorde van ons vyande onthou nie, maar die stilswye van ons vriende.

Spr 31:8: Praat jy vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie.

Wanneer ek soms in ’n vreemde land kom en nie die taal van die mense verstaan nie, voel ek asof ek doofstom is. Daar is geluide, maar niks wat ek verstaan nie. ’n Mens voel soms baie, baie eensaam in so ’n situasie. As iemand dan langs jou kom staan en vertaal wat die mense sê, maak die wêreld weer sin.

Daar is baie mense wat verskriklik eensaam voel omdat hulle voel dat niemand na hulle luister nie. Hulle word geminag en verneder. Hulle mening word nie ernstig geneem nie. Omdat hulle nie ryk is of sosiale status het nie, word hulle nie by sake betrek nie. En wat doen ons? Ons bly liewer stil. Ons laat staan hierdie mense alleen in hulle eensaamheid.

Kan God dit ooit geniet? Is dit soos ons met sy mense mag maak? Nee, elkeen is kosbaar vir Hom. Elkeen moet voel dat daar na hom of haar omgesien word. Ons mag nie stilbly wanneer iemand nie gereken word nie. Ons mag nie oor onreg stilbly nie. Ons moet ons daarteen verset. “Destyds in Duitsland,” skryf die Duitse pastoor Martin Niemöller, “het hulle (die Nazi’s) heel eerste die kommuniste kom haal, en ek het niks gesê nie, want ek was nie ‘n kommunis nie. Toe het hulle gekom vir die Jode, en ek het niks gesê nie, want ek was nie ’n Jood nie. Toe het hulle die Katolieke weggeneem, en weer het ek niks gesê nie, want ek was ’n Protestant. Toe kom haal hulle vir my, en teen daardie tyd was daar niemand meer oor om namens my iets te sê nie.”

Here, leer my om soveel vir ander om te gee dat ons niemand sal minag nie, maar mekaar se waardigheid sal beskerm, in Jesus se Naam. Amen.

Martin Luther King Jr. said…

In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

Proverbs 31: 8 ‘‘Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.

Sometimes when a visit another country where I do not know the language, I feel very lonely. I feel like someone who cannot speak or hear. There are sounds of people speaking, but it makes no sense. Everything changes when someone walks with me and translates the words of people. The world makes sense again.

There are so many people feeling very lonely n the world we live. The world does not make sense. They feel as if nobody understands them or listens to them. They are humiliated and never considered for anything. People’s language always excludes them. Their views are not taken seriously. Because they are not rich or of the same social standing, people do not bother to involve them in anything. And what are we doing? We remain silent. We allow that they remain in their lonely place.

Does God enjoy it? Is this what we should do with his people? No, every person is precious to God. Therefore, every person should feel that he or she is also important in the eyes of other people. Every person should feel that we take them seriously, that they are cared for and that their views are also considered.

We are not allowed to by quiet when we see injustice. We have to resist it. “In Nazi Germany,” writes the German pastor, Martin Niemöller, “they (the Nazi’s) first came to take away the communists. I said nothing, because I was not a communist. Then they came and took away the Jews. I said nothing because I was not a Jew. Then they came and took away the Catholics. Again, I said nothing, because I was a Protestant. Then they came to take me. Then there was nobody to say anything on my behalf.”

Lord, teach me to care so much for other that we will never disregard anybody, but will protect one another’s dignity, in Jesus’ name. Amen.

 

 

Share