Week 1 – Dag 1/Day1: Die Waarheid/The Truth

Francis A. Schaeffer (1912-1984) het gesê…
Die kerk van die Here Jesus behoort ’n groep te wees wat verlos is en op grond van die gesonde leer aan mekaar verbind is.

1 Tim 3:15 Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. 16 En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.

Iemand het op ’n stadium opgemerk dat die enigste verskil tussen skoenleer en die kerk se leer is dat laasgenoemde droër is.  So dink baie mense.  Baie mense sal daarom ook opmerk dat hulle nie eintlik in die leer van die kerk geïnteresseerd is nie.  Al wat belangrik is, is dat ’n mens ’n Christen moet wees.  Sommige groepe sal soms ook sê dat hulle geen leer verkondig nie.
Daar is nie so iets soos ’n kerk, groep of ’n Christen wat geen leer verkondig nie.  Die oomblik wanneer ons “Jesus” sê, is ons reeds besig om ’n leer te verkondig.  Van watter Jesus praat ons?  Die Seun van God of ’n blote morele voorbeeld?
Paulus sê dat die gemeente  die draer en beskermer van die waarheid is (1 Tim 3:15).  Hierdie waarheid is dat Hy God se Seun is wat gesterf, opgestaan en verheerlik is en aan alle nasies verkondig moet word (3:16).  Op ’n ander plek sê hy dat die kerk gebou is op die fondament van die apostels en die profete (Ef 2:20).  Die boodskap van die apostels en die profete is dat Jesus Christus die hoeksteen van die kerk is (Ef 2:20).  Die kerk is op gesonde leer gebou en dra hierdie gesonde leer die wêreld in.  Sonder ’n gesonde leer kan ons die kerk se deure toesluit, want die fondament is swak.  Daarom waak die kerk oor hierdie leer.  Dit is nie droog nie, maar die inhoud van ons geloof.

Here, bewaar ons van dwalinge.  Hou die leer van u kerk suiwer, deur die leiding van u Gees.  Amen.

Francis A. Schaeffer (1912-1984) said…
The Church of the Lord Jesus should be a group of those who are redeemed and bound together on the basis of true doctrine (From: The God Who Is There 1968).

1 Tim 3: 15 if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. 16 Beyond all question, the mystery of godliness is great: He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

Someone once remarked that there is only one difference between the leather of shoes and the doctrine of the church, and that is that the doctrine of the church is drier.  Sometimes people will therefore say that they are not interested in the doctrine of the church.  What is important is that one should be a true Christian.  Some groups would even claim that they do not proclaim any doctrine, but only the Bible!
There is no such thing as a church, group or Christian without a doctrine.  The moment we say “Jesus”, we are already saying something about our doctrine.  Which Jesus are we talking about?  Is He the Son of God or a perfect moral example?
Paul says that the church is the “pillar and foundation of the truth” (1 Tim 3:15).  This truth is that Jesus is the Son of God who became a human being, was raised, is glorified and who is the content of the faith of all nations (3:16).  The church is also built on the foundation of the apostles and the prophets (Eph 2:20).  The message of those before Christ (prophets) referred to Him. Those after him (apostles) had Him as the content of their message.  He is indeed the cornerstone of the church.
The church’s ongoing existence depends on sound doctrine.  It should carry this sound doctrine into the world.  Without a sound doctrine, we can close the doors of the church, because its foundation is wrong.  Therefore, the church always guards its doctrine.  It is never dry, but the content of our faith

Lord, guard us from heresy.  Keep the doctrine of your church sound, by the guidance of your Spirit.  Amen.

Share