Week 1 – Dag 2/Day 2: Ons eie verstaan/Our own understanding

C E B Cranfield het gesê…
Eenheid kan slegs bereik word wanneer Christene … nie daardie groot verskille in leerstellings, wat uit ons onvolkome verstaan van die evangelie gebore is, maar wat ons nie moet waag om te verkleinneer nie, as ’n verskoning sal gebruik om mekaar te laat vaar en van mekaar geskei te bly nie.
Ef 3:14 Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15 aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. 18 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Dit is verskriklik om te sien hoe ons soms ons eie verstaan van die evangelie as ’n verskoning gebruik om die gemeenskap met mekaar te verbreek.  Kerke skeur, gelowiges word kwaad vir mekaar, nuwe denominasies kom tot stand en mense ontsê ander die hemel omdat ons ons eie verstaan van die evangelie verhef tot die enigste verstaan daarvan.
Paulus sê dat die hele gemeenskap van gelowiges sy bestaan aan God te danke het.  Omdat ons hier op aarde is, worstel ons steeds om die waarheid beter te verstaan.  Paulus se gebed is dat ons deur die Gees innerlik sterker sal word, dat Christus in ons sal woon, dat ons sy liefde sal leer ken en met sy volheid gevul sal word (3:16,17,19).  Gebed is daarvoor nodig, omdat God nog besig is met ons.
Natuurlik is daar verskille in leerstellings tussen kerke, maar dit mag ons nie uitmekaar dryf nie.  Cranfield skryf dat dit eerder ’n aansporing moet wees om “ernstiger in gemeenskap saam te soek om die stem van Christus te hoor en te gehoorsaam”.  Paulus sê: “Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek” (3:18).

God van genade, bring ons as Christene bymekaar sodat ons saam die grootheid van u liefde sal ontdek, in Jesus se Naam.  Amen.

C. E. B. Cranfield said…
Such unity will only come when Christians … make of those deep differences of doctrine, which originate in our imperfect understanding of the Gospel and which we dare not belittle, not an excuse for letting go of one another or staying apart.

Eph 3: 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. 16 I pray that (that you) 18 may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ.

It is terrible to see how we sometimes use our own understanding of the gospel as an excuse to break the unity between Christians.  Churches split, believers become angry at each other, new denominations come into existence, and people close the doors of eternal life for others because we elevate our understanding to the status of the only understanding.
No, the whole family of God on earth came into existence by the grace of God (3:15,16).  While we are here on earth, we will always struggle to understand the truth.  Paul’s prayer is that we will become stronger through the Spirit in our inner being, that Christ will live in us and that we know love and be filled with the fullness of God (3:16,17,19).  Prayer is necessary, because God is still busy with us.
There will always be doctrinal differences between believers and between denominations, but it should not cause division.  Cranfield writes that it should rather be an “incentive for a more earnest seeking in fellowship together to hear and obey the voice of Christ.”  And Paul prays that we “may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ (3:18).

God of mercy, bring us as Christians together so that we are able to discover the greatness of your love together, in Jesus’ name.  Amen.

Share