Week 1 – Dag 3/Day 3: Die waarheid oor Jesus/The Truth about Jesus

Walter Wink het gesê…
As Jesus nooit gelewe het nie, sou ons Hom nie kon uitdink nie.

Kol 1: 15 Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. 17 Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand. 18 Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. 19 God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon 20 en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.

Kan jy jou voorstel dat Jesus nooit bestaan het nie?  Wat sou van die wêreld geword het?  Wat sou van ons geword het?
Die boodskap van redding deur die bloed van Jesus Christus sou ons nooit kon uitdink nie (1:20).  Die boodskap dat ons ons vyande moet liefhê en vir hulle wat ons vervolg, moet bid, is iets wat ons tot vandag toe nie in die boodskap van enige ander godsdiens aantref nie.
Hoekom is Hy so uniek, so anders?  Hy is uniek, omdat Hy die beeld van God self is (Kol 1:15).  Hy is ewig en was by die skepping van die wêreld betrokke (1:16,17).  Slegs Hy het die dood oorwin (1:18).  Hy het vir ons kom wys dat God se hart vol versoening, vrede, verlossing en vergifnis is (1:13,14,20).  Hy is Heer oor die kerk en die wêreld (1:16,18).
Wanneer ons hierdie woorde lees, kan ons nie anders as om Hom te aanbid nie, want in Hom sien ons vir God (1:19).  Inderdaad, ons kon Jesus nie uitdink nie, want ons kon God nie uitdink nie!

Ons aanbid U, Seun van God.  Amen.

Walter Wink said…
If Jesus had never lived, we would not have been able to invent him.

Col 1: 15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.  17 He is before all things, and in him all things hold together. 18 And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

Try to imagine a world without Jesus.  What would have happened to the world?  What would have happened to us?
We would never have been able to invent the message of salvation through the blood of Christ (1:20).  We hear the message that we should love our enemies and should pray for those who persecute us (Matt 5:43-48), only from the mouth of Jesus, from no other religion.
Why is He so unique, so different?  He is unique, because He is the image of God (1:15).  He is eternal and was involved in the creation of the world (1:16,17).  Only He conquered death (1:18).  He is the Lord over the world and the church (1:16,18). During his life on earth, He showed us God’s heart of forgiveness, redemption, reconciliation and peace (1:13,14,20).
When we read these words, we cannot do anything else but to worship Him, because in Him we see God (1:19).  Indeed, we could never invent Him, because we could not invent God!

We worship you, Son of God.   Amen.

Share