Week 1 – Dag 4/Day 4: Jesus alleen/Only Jesus

Blaise Pascal (1623-1662) het gesê…
Jesus Christus is die doel van alles, die sentrum waarheen alles neig.  Hulle wat Hom ken, verstaan die rede vir alles (Pensees – 1660)

1 Kor 1: 22 Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, 23 maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ’n aanstoot en vir die ander is dit onsin, 24 maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God.

Paulus skryf aan sy lesers in Korinte wat sommige gemeentes aanstoot sou gee: Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie (1:26).  Dit is presies wat sommige gemeentes nie wil wees nie.    Baie individue en gemeentes wil indrukwekkend wees.  Soms sien ons dit in die indrukwekkende eredienste en kerkgeboue.  Soms is rykdom en indrukwekkendheid iets wat gemeentes en individuele Christene belangrik maak.
Die kerk is nie indrukwekkend nie. Ons moenie probeer om indrukwekkend te wees nie.  Hoekom nie? Want ons Meester is nie indrukwekkend nie.  Hy is die Gekruisigde.  Vir die Jode en Grieke moes Jesus ’n indrukwekkende persoon wees.  Hy moes wonders doen of groot wyshede kwytraak om hulle te beïndruk.
Paulus verkondig Jesus egter as gekruisigde.   Dis ’n aanstoot vir Jode en Grieke, want dit was ’n veragtelik skande om gekruisig te word.  Tog is God aan die werk in hierdie skande.  Die wonder en krag van god is dat Hy nie na ons stand en status gekyk het toe Hy ons geroep het nie (1:26).  Inteendeel, ons was geheel en al onindrukwekkend weens ons sonde en onkunde.  In die Gekruisigde vind ons ons volle redding – ons regverdiging, heiliging en verlossing (1:29-31).
Ek het gewonder of Paulus se woord vandag nog relevant is.  Miskien is dit meer relevant as ooit tevore.  Is ons nog tevrede met die Gekruisigde Heer?  Roem ons nog in die Heer alleen, die een wat ons volkome Verlosser is?  Of soek ons na iets meer?  Is Hy nog genoeg?  Om in die Heer te roem is om volledig met Hom tevrede te wees.  Dit is om die weg van die kruis te kies, nie van indrukwekkendheid nie.

Here, leer ons die weg van die kruis, in Jesus se Naam.  Amen.

Blaise Pascal (1623-1662) said…
Jesus Christ is end of all, and the centre to which all tends. Whoever knows Him knows the reason of everything (Pensees – 1660)

1 Cor 1: 22 Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom, 23 but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 24 but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.

Paul writes words to his readers in Corinth that would annoy some congregations today.  He says, “Not many of you were wise by human standards; not many were influential; not many were of noble birth.”  This is exactly how some churches and individuals do not want to be known.  They would rather be impressive.  Sometimes we see it in their impressive services and buildings.  Sometimes wealth and impressiveness are the things that make people and congregations important.
The church is not an impressive bunch of people and we should not try to be impressive.  Why not?  Because our Lord is not impressive.  Our Lord is the Crucified one.  The Jews and the Greeks were looking for an impressive person.  He had to do miracles to impress them.  He had to be a wisdom teacher equal to their philosophers.
However, Paul preaches about the Crucified.  It annoys the Jews and the Geeks because it was a shame to be crucified.  But in the shame, the power of God is at work.  The wonder of God’s power is that he calls unimpressive people like us (1:26).  In the Crucified, we find we receive our full salvation – our righteousness, holiness and redemption (1:29).
I wondered if these words of Paul are still relevant to us today.  Maybe it is more relevant than ever.  Are we content with the Crucified Lord?  Do we still boast in the Lord, our complete Saviour?  Or do we want more than Him?  Do we rather want to be followers of an impressive Jesus?  To boast in the Lord is to be fully satisfied with Him.  It is to choose the way of the cross, not of impressiveness.

Lord, teach us the way of the cross, in Jesus’ name.  Amen.

Share