Week 2 – Dag 2/Day 2: Die kerk is oral/The church is everywhere

Hendrik Kraemer (1888-1965) het gesê…
Die belangrike idee dat Christene ’n “uitverkore volk” is wat nooit identies kan of sal wees met ’n volk in ’n biologiese, nasionale sin van die woord nie, word grootliks misgekyk.  Dit kan slegs ingesien word wanneer ons ’n nuwe begrip van die Bybelse waarheid kry, naamlik dat die kerk die “God se volk” is, ’n uitverkore nasie wat uit alle nasies bestaan en bo alle nasies en rasse uitgaan.

Ef 2: 14 Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het. 15 Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. 16 Deur sy dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig. 17 Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. 18 Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader.

’n Bejaarde dame het aan my vertel dat sy haar land vir twee jaar verlaat het om iewers in Afrika te gaan dien.  Toe sy met haar vertrek haar predikant groet, het sy gesê dat sy die gemeente baie sal mis.  Hy het geantwoord dat die kerk oral is.
Met hierdie eenvoudige verhaaltjie word twee gedagtes duidelik.  Die eerste is dat ons nog nie altyd verstaan dat die kerk uit alle mense van alle nasies bestaan nie.  Die tweede is dat ons die kerk oral te vinde is waar mense die Vader aanbid.  Die kerk gaan oor alle grense.  Daar is geen grense nie.  Paulus sê dat een nuwe mensheid tot stand gekom het deur die bloed, liggaam en dood van Christus.  Dit is ’n nuwe huisgesin.  Omdat ons een Vader het en deur een Gees aan hierdie Vader verbind is, is ons ook op ’n unieke manier aan mekaar verbind.  Die bloed van Christus bind ons saam, nie die bloed in ons are nie.
Mense wat net met hulle eie mense wil meng, verstaan nog niks van die prys wat dit God gekos het om sy kerk tot stand te bring nie.

Gees van God, lei ons tot ’n beter verstaan van u kerk, in Jesus se Naam.  Amen.

Hendrik Kraemer (1888-1965) said…
The fundamental notion that the Christians are a “peculiar people” that never is identical, or even can be, with a people in the biological, national sense of the word, is largely asleep. It can only become awake by a new grasp of the biblical truth that the Church is the “people of God,” an elect race composed of people out of all nations, transcending all nations and races.

Ephesians 2: 14 For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, 15 by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, 16 and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. 17 He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. 18 For through him we both have access to the Father by one Spirit.  19 Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God’s people and members of God’s household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone.

An elderly lady told me that she left her home country for two years to work somewhere in Africa.  At her departure, she told her minister that she will miss her church very much.  Her minister answered: “Well, the church is everywhere.”
This very simple story illustrates two important aspects.  One is that we do not always understand that the church is really consisting of people of all nations.  The other is that the church is everywhere where people call upon God as Father.  Paul says that we became one family through the blood, body and death of Jesus Christ.  The blood of Christ binds us together, not the blood in our veins.  Through the one Spirit we worship one Father.  Therefore we are also united with each other in a unique way.
People who want to mix only with their own people, do not understand the price that God has paid for to create a new humanity, the church.

Spirit of God, teach us a better understanding of your church, in Jesus’ name.  Amen.

Share