Week 2 – Dag 3/Day 3: Eenheid is nie eendersheid nie/Unity does not mean to be similar

C E B Cranfield het gesê…
Hierdie eenheid sal slegs bereik word wanneer Christene nederig in en genoeg durf het om die eenheid wat reeds in Christus tussen hulle bestaan aan te gryp en dit belangriker sal ag as hulle eie selfbelangrikheid.

Fil 2:2 maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

Dit is byna ongelooflik hoe min plek daar soms in kerke vir mense is wat anders dink as wat die leiers van die kerk dink.  As leiers verkies ons ook dikwels dat hierdie mense maar liewer ’n ander geloofsgemeenskap sal gaan soek.
Ons groot fout is dat ons dink dat eenheid gebou is op eenderse denke.  Die geloofsgemeenskap kan egter nooit uit eendersdenkende mense bestaan nie, omdat God die geloofsgemeenskap mense is wat deur die Gees uit verskillende agtergronde bymekaar gevoeg is (Fil 2:1; Ef 3:14, 4:1).  Ons moet hierdie verskeidenheid in die kerk omhels en bevorder.
Howel ons een van hart, wil en strewe moet wees (Fil 2:2), gaan dit nie oor die beskerming van ons eie denke en oortuigings nie.  Inteendeel.  Die kultuur van die geloofsgemeenskap is eerder dat selfsug, die verlange na eer plek maak vir selfopoffering.  Dit beteken dat ander hoër as ekself geag moet word. (Fil 2:3).  Dit is die gesindheid van Christus, ons Heer (Fil 2:5-8).  Die gesindheid van Christus bring eensgesindheid.  Die enigste ding waaroor ons presies dieselfde moet dink is dat Christus se gesindheid in ons moet lewe.  Dit is om een van hart, wil en strewe te wees.  Dit is die enigste kultuur wat ’n gemeente werklik ’n gemeente maak.  Dit is ook die enigste manier waarop Christene met mekaar sal kan saamleef.

Here, leer ons om eensgesind te wees met die gesindheid van Christus, deur die krag van u Gees.  Amen.

C. E. B. Cranfield said…
Such unity will only come when Christians are humble and bold enough to lay hold on the unity already given in Christ and to take it more seriously than their own self-importance.

Philippians 2:2 then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. 3 Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves.

It is almost unbelievable how little room exists in some churches for those who think different from the leaders of the church.  As leaders, we often prefer that these people would rather look for another community of believers.
The mistake we make is that we think that unity means that all people should think alike.  However, the community of believers will never consist of people who always think alike, because the Spirit has brought people from all backgrounds together (2:1; Eph 3:14; 4:1).  We should embrace and enhance diversity.
Although we should be “like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose” (2:2), it is never about the protection of our own ideas and convictions.  On the contrary, the ethos of a community of believers is rather that “selfish ambition or vain conceit” be replaced by humility through which we “consider others better than yourselves” (2:3).  This is the attitude of Christ our Lord (2:5-8).  Having the same attitude as Christ brings unity.  The only matter about which we have to have the same mind is that we should have the attitude of Christ.  This is what it means to be “like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose”.  This is the only ethos that creates a congregation and community of believers.  It is also the only way we will be able to live together as Christians.

Lord, teach us to be like minded with the mind of Christ, by the power of your Spirit.  Amen.

Share