Week 3 – Dag 1/Day 1: Diens en omgee/Serving and caring

B. H. Streeter het gesê…

Die verhouding van God tot die swaarkry van die wêreld in nie van ’n blote toeskouer nie. Dat Christus die beeld van die onsienlike God is beteken dat God nie buite ons lyding staan nie.

Markus 5:32-36 Hy het rondom Hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor Hom op haar knieë kom val en vir Hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê Hy vir haar: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees!” Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: “U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?” Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en Hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: “Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!”

Die verhaal is in Mark 5:21-43 is soos ’n toebroodjie. Dit begin met ’n versoek dat Jesus die siek dogtertjie van Jaïrus, ’n Joodse leier, sal besoek. Dit eindig met die verstommende wonderwerk dat Jesus ’n dooie opwek. Volgens die eerste berig was sy slegs siek. Die laaste berig is dat niks meer sal help nie. Sy is dood. Daar is vrees en wanhoop.

Tussen die twee ‘snye’ van die toebroodjie tref ons ’n ander verhaal aan. Dis ’n vreemde een. ’n Vrou met ’n chroniese siekte wat enigeen wat haar sou aanraak onrein sou maak, besef dat daar net een uitweg is. Dit is Jesus se helende krag.

Sy word gesond sonder dat Jesus ’n hand op haar lê. Die teendeel is eerder waar. Sy lê haar hand op Jesus. Jesus maak dit egter onmiddellik duidelik dat Hy nie een of ander magiese wonderwerker is nie. Dis deur die geloof wat sy Hom ontdek as die een wat mag het oor siekte. Hy verseker haar van blywende genesing omdat sy Hom vertrou het. Daar is ’n noue verband tussen die krag wat van Jesus uitgaan en die mens wat Hom vertrou.

Deur hierdie dubbele verhaal plaas Markus nog ’n vergrootglas op Jesus. Wie is Hy? Wat doen Hy? Tipes van Markus word die gesag van Jesus voorop gestel. Die doel van die evangelie is dat mense sal erken dat Jesus die Seun van God is (Mark 1:1). Die Romeinse offisier se belydenis aan die einde van die evangelie (15:39) maak dit duidelik. God het welbehae in hierdie Seun van Hom (Mark 1:11).

Om hierdie doel te bereik, word die dinge wat slegs God kan doen, aan Jesus toegeskryf. Dwarsdeur die evangelie tref ons verhale aan wat Jesus se absolute goddelike gesag benadruk. Hy die mag het om te vergewe, te verlos, mense se siekte te genees, oorwinning oor die natuurkragte te behaal en uiteindelik die dood te oorwin. Op hierdie manier sê Markus aan sy lesers: Jesus is God self. Hy weet alles. Hy weet dat iemand aan Hom geraak het. Hy het die gesag om mense gesond te maak. Hy het die mag om iemand uit die dood op te wek.

Dit is hierdie gesagvolle Christus, die een met mag oor siekte en dood wat sy reis onderbreek om iemand te help. Dit is God self wat omdraai en aandag gee aan iemand wat uiters desperaat is. Hy was haar enigste hoop. Net so is Hy ook die enigste hoop van Jaïrus en sy gesin. Dit lyk of alles verlore is toe Jesus talm om te kom, maar omdat Hy die Seun van God is, is dit nie. Hy alleen het mag oor lewe en dood.

Net soos die vrou wat Hom vertrou het, roep Hy hierdie Joodse sinagoge leier op om aan te hou glo, al lyk alles hopeloos. Elke leser van hierdie verhaal behoort die oproep te hoor om Jesus, die gesagvolle Seun van God, te vertrou.

 

Here, dankie dat U omgee vir elke mens, ook vir my, deur Jesus Christus ons Heer. Amen.

B. H. Streeter said…

The relation of God to the woes of the world is not that of a mere spectator. The doctrine that Christ is the image of the unseen God means that God does not stand outside our suffering.

Mark 5:32-36: But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, ‘Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.’ While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. ‘Your daughter is dead,’ they said. ‘Why bother the teacher anymore?’ Overhearing what they said, Jesus told him, ‘Don’t be afraid; just believe.’

The story in Mark 4:21-43 is like a sandwich. It starts with a request that Jesus should come to a sick girl, the daughter of Jairus, a Jewish leader. It ends with the astonishing miracle that Jesus raises the dead. In the first part it is reported that she was only sick. The last report was that shat nothing could help. She died. Fear and doubt is part of this story.

Between the two “slices” of the sandwich we find another story. It is a strange one. A woman with a chronic disease that would make anyone who would touch her unclean, realise that there is only one way out. It is Jesus’ healing power. She is healed without Jesus laying a hand on her. The opposite is true. She laid a hand on Jesus. Again, we see that there is fear and uncertainty. Jesus makes it immediately clear that he is not some magical miracle worker. It is through faith that she discovered him as the One who has power over disease. He assured her of permanent cure, because she trusted him. There is a close connection between the power that comes from Jesus and the person who trusts him.

By this double story Mark once again puts a magnifying glass on Jesus. Who is he? What does he do? Typical of Mark, the authority of Jesus is emphasised. The purpose of the gospel is that people will recognize that Jesus is the Son of God (Mark 1: 1). The centurion’s confession at the end of the Gospel (15:39) makes it clear. God is pleased with this Son of Him (Mark 1:11).

To achieve this goal, Mark attributes those things that God only can do to Jesus. Throughout the Gospel we find stories of Jesus’ absolute divine authority. He has the power to forgive, to save, and to heal people’s illness. He has power over the forces of nature and finally conquers death. In this way Mark said to his readers that Jesus is God. He knows everything. He knows that someone touched him. He has the authority to heal people. He has the power to raise someone from the dead.

It is this authoritative Christ, the one with power over disease and death that takes time out on his journey towards urgent business to help someone. It is God in Jesus who turns around and pays attention to people who are most desperate. He was her only hope. Likewise, he also is the only hope of Jairus and his family. It seems that all is lost when Jesus tarried, but because he is the Son of God, it is not. He alone has power over life and death.

Like the woman who trusted him, He calls the Jewish synagogue leader to keep believing, even if it all seems hopeless. Every reader of this story should hear the call to trust Christ, the authoritative Son of God.

 

Lord, thank you that you care about all people, also about me, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Share