Week 3 – Dag 3/Day 3: Diens sodat mense kan glo/Serving in order to bring people to faith

James Denney (1856-1917) het gesê…

Die liefde wat na ons toe kom deur die dood van Jesus, wat sonde in sy volle werklikheid dra en ons tog dwarsdeur dit en ten spyte daarvan liefhet, is die enigste liefde wat terselfdertyd vergewe en die mens herskep (Uit: The Atonement and the Modern Mind – 1903)

 

Markus 5:33: Sy het toe voor Hom op haar knieë kom val en vir Hom haar hele geskiedenis vertel.

 

So baie mense verlang om Jesus aan te raak, om genees te word van die seer wat hulle lewens beset en oorgeneem het. Ons bely dat slegs Jesus dit kan doen. Hy doen dit egter deur ons, sy mense.

Terwyl Jesus na die vrou luister, hoor Hy ook die wanhoop van die mense wat slegste nuus oor Jaïrus se dogter kom oordra. Hy hou aan luister, selfs al lag die mense Hom uit.

Tom Wright skryf tereg dat Jesus nie gekom het om ’n eenman bevrydingsbeweging in ’n revolusionêre sin te wees nie. Hy ons ook nie ’n eenman mediese sentrum nie. Hy het inderdaad ’n revolusie begin en God se helende krag gebring. Sy doel was egter heelwat dieper. Hierdie gebeure was net tekens van die ware revolusie wat Jesus deur sy dood en opstanding sou bewerk. Padtekens is belangrik, maar ons moenie dink dat die die bestemming is nie.

Uiteindelik gaan dit nie oor die navolging van Jesus se voorbeeld omdat hy so mooi geluister en medelye betoon het nie. Jesus weier om enige van hierdie gebeure los te maak van geloof in Hom. Deur hierdie verhaal daag Jesus hierdie vrou, Jaïrus, die nuusdraers, sy dissipels en elke leser uit. Die uitdaging is dit: is Jesus, die Heer oor sonde, siekte, dood en all magte die objek van ons geloof? En as ons as kerk eerlik luister, eerlik die menswaardigheid van elke mens ernstig neem, goed luister en goed sien, soos Jesus, is die uiteindelike doel eenvoudig om elkeen te te help om op hierdie punt te kom waar hulle sal bely: Hy is die Seun van God.

 

Here, laat ons u medelye betoon, sodat mense tot geloof in U, ons Heer en Verlosser sal kom. Amen.

 

James Denney (1856-1917) said…

And the love which comes to us through such an expression, bearing sin in all its reality, yet loving us through and beyond it, is the only love which at once forgives and regenerates the soul, (From: The Atonement and the Modern Mind – 1903)

 

Mark 5:33: Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth.

 

So many people wish to get to Jesus to be cured of the disease that occupied and took over their lives. We confess that Jesus alone can do it. He does it through us, his people.

Just as Jesus listened to the woman, he also heard the despair of the people bringing the worst possible news about Jairus’ daughter. He likes to listen, even if people laugh him out.

Tom Wright rightly says that ‘Just as Jesus wasn’t coming to be a one-man liberation movement in the traditional revolutionary sense, so he wasn’t coming to be a one-man emergency medical centre. He was indeed starting a revolution, and he was indeed bringing God’s healing power, but his aim went deeper; these things were signs of the real revolution, the real healing, that God was to accomplish through his death and resurrection. Signposts are important, but they aren’t the destination (From: Mark for everyone).

Ultimately it is not about following Jesus’ example based on the compassion of Jesus. Jesus refuses to cut the tie between faith and these events. Through this story Jesus challenges this woman, Jairus, the messengers, his disciples and every reader. The challenge is this: Is Jesus, who is the Lord over sin, sickness, death, and all powers, the object of our faith? And if we listen honestly as a church, sincerely take the dignity of every human being seriously – like Jesus – the ultimate goal is simply to help everyone to come to this point where they will confess that He is the son of God.

 

Lord, let us show your compassion so that people would come to faith in you, our Lord and Saviour. Amen.

Share