Week 5 – Dag 1/Day 1: Luister/Listen

Dietrich Bonhoeffer het gesê…

Baie mense soek vandag na ’n oor wat sal luister. Hulle vind dit nie by Christene nie, want hierdie Christene praat terwyl hulle moet luister. Diegene wat nie na sy medemens kan luister nie, sal spoedig ook nie meer na God luister nie. Dit si die begin van die dood van die geestelike lewe.

Jak 1: 19 My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie …

Stilte…

Dit maak ons ongemaklik. Ek moet iets sê om die stilte te verbreek.

Bonhoeffer sê dat elfsugtige ambisie in die geloofsgemeenskap uitgeroei kan word deur na mekaar te luister. Liefde vir God, skryf hy, begin daar waar ons na die Woord van God luister. Liefde vir ons medemens begin daar waar ons na ons medemens luister. Dikwels voel leraars dat hulle ’n bydrae moet maak, maar verstaan nie dat hulle ’n groot bydrae maak wanneer hulle net na iemand luister nie.

Jakobus roep ons op om goeie luisteraars te wees. Wanneer ons regtig aandagtig luister behoort dit uit te loop op dade van liefde (1:21-27).

Bonhoeffer se gedagtes sluit hierby aan. Wanneer ons leer om na God te luister, sal die behoeftes van ons medemens, ons lewensmaat, ons kind, ons kollega en hulle wat in nood is, ons regtig aanspreek. Slegs dan sal ons regtig iets aan hulle situasie doen. Egte, suiwer godsdiens voor God, die liefde vir ander word dus gebore waar ons leer om te luister – na God en na mekaar.

Die teendeel is natuurlik ook waar. Wanneer ons nie na God luister nie, dink ons dat ons ’n verhouding met Hom aan die gang kan hou deur gedurig met geestelike gebabbel besig te bly. Wanneer ons te veel praat, hoor ons God nie meer nie. Wanneer ons te veel praat, hoor ons ons medemens nie meer nie.

Mag ons vandag mekaar bedien deur ’n oor te wees wat luister, net soos God sy oor vir ons gee om te luister.

Here, dankie dat U luister wanneer ek met U praat. Leer ons om na U en ander te luister, sodat ek die regte woord kan hê wanneer dit nodig is, deur die werking van u Gees. Amen.

Dietrich Bonhoeffer said…

Many people are looking for an ear that will listen. They do not find it among Christians, because these Christians are talking where are they should be listening. But he who can no longer listen to his brother will soon be no longer listening to God either. This is the beginning of the death of the spiritual life.

James 1: 19 My dear brothers, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak…

Silence …

it makes us uncomfortable. I have to say something to break the silence.

Bonhoeffer says that we can eradicate selfish ambition amongst believers by listening to one another. Love for God, Bonhoeffer writes, begins by listening to God’s Word. Love for our fellow human beings begins when we listen to them. So many times ministers think that they should be making a contribution, without realising that they make a huge contribution by listening.

James calls upon us to be good listeners. When we really listen, it should lead to acts of love (1:21-27).

Bonhoeffer’s ideas linked up with those of James. When we learn to listen to God, the needs of our fellow human beings, our partner, our colleague, our friend, our child and those who are in need will really reach our hearts. Only then will we really do something about the situation. Pure and faultless religion before God our Father, the love for others, is born when we learn to listen – to God and one another.

The contrary is also true. When they do not listen to God, we think that we can maintain with him with spiritual chatter . When we speak too much, we don’t hear God anymore. When we speak, too much we don’t hear our fellow human beings anymore.

May we serve one another today by being an ear that listens, just as God lends his ear to us.

Lord, thank you that you listen when I speak. Teach me to listen to you and others so that I might have the right word when it is needed, by the work of your spirit. Amen.

Share