Week 5 – Dag 3/Day 3: Die bron van egte liefde/The source of sincere love

J R Michaels het gesê…

Die evangelie is ’n ewige evangelie wat ewige lewe belowe en ’n ewige liefde van ons vra.

Uit die Bybel

1 Pet 1: 22 Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê. 23 Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God. 24 Die Skrif sê: “Die mens is soos gras, en al sy prag soos ’n veldblom; die gras verdor en die blom val af, 25 maar die woord van die Here, dít bly vir ewig.” En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.

Ongeveins, van harte en vurig. So word die liefde wat ons vir mekaar moet hê, beskryf. Sommige vertalers verkies om “vurig” met “volhardend” of “sonder ophou” te vertaal.

Hierdie liefde is egter gebou op twee dinge wat in die Griekse taal ’n stand van sake uitdruk. Dit beteken dat ons liefde vir mekaar die gevolg is van twee dinge wat in die verlede gebeur het en steeds waar is. Wat is dit? Petrus sê dat ons “in gehoorsaamheid aan die waarheid” (1:22) gereinig is en nuut gebore is deur die ewige woord van God (1:23-25).

Die verandering van die ou lewe na die nuwe raak ons in ons diepste wese. As ons aan die waarheid gehoorsaam is, kan ons tog nie met maskers liefhê nie. Dis ’n opregte liefde. Dit kom uit ons hart. As ons deur die “onverganklike saad” van die “lewende en ewige woord” van God nuut gemaak is, bly sy ewige woord in ons in die vorm van ewige, volhardende, vurige liefde vir mekaar. Neutraliteit is nie ’n opsie nie. Om nie konflik te hê nie, is nie ’n opsie nie. Om iemand te vermy is nie ’n opsie nie. Slegs eerlike, hartlike en volhardende vurige liefde.

Gees van liefde, vul ons met ewige liefde vir mekaar, in Jesus se naam. Amen.

 

J R Michaels said…

The gospel is an eternal gospel that promises eternal life and demands eternal love (cf. 1 John 2:17).

1 Peter 1: 22-25: Now that you have purified your souls by your obedience to the truth so that you have genuine mutual love, love one another deeply from the heart. You have been born anew, not of perishable but of imperishable seed, through the living and enduring word of God. For “All flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls, but the word of the Lord endures forever. “That word is the good news that was announced to you (NRSV).

Genuine, deeply and from the heart. This is how Peter describes the love we should have for each other. Some translators prefer the translation “unremittingly” from the heart.

This love is built on two things that are expressed in the Greek language as facts, or states of affairs. It means that our love is built on two things that happened in the past and which is still true in the present. What is it? Peter says that we have been purified by our “obedience to the truth” (1:22) and that we have been “born anew” by the “living and enduring” word of God (1:23-25).

The change from the old life to the new touches the deepest core of our existence. If we are obedient to the truth, we cannot love with masks on our faces. It is a sincere love. It comes from the heart. If we are born anew by the “living and enduring” word of God, is enduring word remains in us in the form of eternal, enduring, fervent love for each other. Neutrality is not an option. Not to have conflict is not an option. To avoid someone is not an option. Only sincere, unremitting love from the heart is an option for us.

Spirit of love, fill us with an enduring, eternal love for each other, in Jesus’ name. Amen.

 

Share