Week 5 – Dag 5/Day 5: Effektiewe liefde/Effective love

John Powell het gesê…

Effektiewe liefde is nie soos die punt van ’n balpuntpen wat kan terugtrek nie.

Ps 1:1-3 Dit gaan goed met die mens … wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.

Joh 15: 5,8,9,12: “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.” “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.

Ons het gesê dat die Woord van die Here die bron van ons bestaan is. Wanneer dit die bron van ons lewe is, kom daar vrugte voort. Jesus sê in Johannes 15 dat ons by hom ingeplant is. Daarom dra ons baie vrugte. Daar is ’n soort onafwendbaarheid, iets natuurliks daaraan. Dit kan nie anders nie.   Daarom is vrugdra in die lewe van ’n Christen nie ’n opsie nie. Dis nie iets wat ons kies of nie kies nie. Dit is gewoon daar, want ons is geplant in Jesus Christus

Wat is hierdie vrug? In die Talmoed lees ons van ’n man wou die Joodse geloof aanneem en na Rabbi Shammai gegaan het. Hy het gesê dat hy op een voorwaarde ’n Jood wil word. “U moet my die hele Tora (die Wet) leer terwyl ek op my een been staan.” Die Rabbi het hom weggejaag. Toe gaan hy na Rabbi Hillel. Dié sê toe vir hom dat hy hom die hele wet sal leer terwyl hy op sy een been staan. Die man het toe op sy een been gaan staan. Toe begin Rabbi Hillel: “Wat jy nie wil hê ander mense moet aan jou doen nie, moet jy ook nie aan hulle doen nie. Dit is die hele Tora. Die res is kommentaar daarop.”

Die liefde is die vrug wat mense dra wat in die Woord, in Christus gewortel is. Daar is geen ander vrug wat belangrik is nie. Al die ander vrugte is maar net kommentaar op hierdie een vrug wat die Gees deur sy woord in ons lewe tot stand bring (Gal 5:22).

Here, maak my ’n mens van die Woord, ’n mens van liefde, deur die krag van u Gees. Amen.

John Powell said…

Effective love is not like the retractable point of a ballpoint pen.

Ps 1:1-3 Blessed is the man (whose) … delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither.

John 15:5,8,9,12 “I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing. This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. “As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. My command is this: Love each other as I have loved you.

We said yesterday that the Word of the Lord is the source of our existence. When this is the source of our life, fruit comes naturally. Jesus says that we are planted in him. Therefore, we will bear much fruit (John 15:5). It is inevitable. Therefore bearing fruit is not an option for a Christian. It is not something we choose or do not choose. It is there, because we are planted in Christ.

What is this fruit? The following story from the Talmud might illustrate it. A man wanted to adopt the Jewish faith. He went to Rabbi Shammai and said that he would like to become a Jew, but only on one condition. “I want you to teach me the whole Torah (the Law) while standing on my one leg.” He chased him away. Then he went to Rabbi Hillel. Rabbi Hillel then said, “Well, stand on your one leg.” He then began to teach him the Torah, but in one sentence: “Do unto others as you would like them to do to you. This is the whole Torah. All else is commentary.”

Love is the fruit that people bear who are rooted in the Word of God, in Christ. There is no other fruit that is so important. All the other fruit is just commentary on this one fruit that the Spirit of God works in our life through his spirit (Gal 5:22).

Lord, make me a person rooted in your Word, a person of love, by the power of your Spirit. Amen.

 

 

Share