Week 6 – Dag 4/Day 4: Liefde vir die oortreder/Love for those who have done wrong

J B Phillips (1906-1982) het gesê…

Dis nie nodig dat ons die konstante liefde van God vir mense moet verklaar of aanpas nie.

Matt 5:43-45,48: “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.”

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.

J B Phillips skryf in sy boek, Making Men Whole (1952) dat hy een Sondag oor hierdie woorde van Jesus gepreek het. Hy het agterna uitgevind dat die gemeente baie ongelukkig oor sy woorde was. Hulle kon nie aanvaar dat God se hart so wyd oop kon wees nie. Hulle het geglo dat die Here gedurig kwaad moet wees vir die goddeloses mense. Dat Hy enigsins goed kan wees teenoor hulle wat ongehoorsaam aan Hom is, was in hulle oë geheel en al onaanvaarbaar.

Tog is dit die diepste boodskap van Adventstyd. God kom na die wêreld toe. God kom na sondaars toe. God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy beste gegee het (Joh 3:16). God het nie die wêreld kom veroordeel nie. Sy doel is die lewe, nie die dood nie.

Phillips skryf tereg dat die meeste mense wat ’n probleem met die evangelie het, ’n probleem met die direkte woorde van Jesus het. Dis nie Phillips wat gesê het dat ons ons vyand moet liefhê of moet bid vir ons vervolgers nie. Dis nie hy wat gesê het dat ons barmhartig teenoor alle mense moet wees nie. Dis nie hy wat gesê het dat ons barmhartig moet wees soos God barmhartig is nie. Dis nie hy wat gesê het dat God die wêreld so liefhet dat Hy sy beste vir die wêreld gegee het nie. Dis Jesus self wat dit alles gesê het.

Mag ons die genade ontvang om Jesus se woorde te hoor en te gehoorsaam. Mag ons in hierdie Adventstyd die gees van Christus weerspieël Dit is die Gees wat ons vul met God se karakter van onbeperkte liefde en barmhartigheid.

Here, maak my soos U, in die naam van Jesus Christus. Amen.

  1. B. Phillips (1906-1982) said…

We do not need to explain or modify His unremitting love towards mankind.

Matthew 5:43-45,48: “You have heard that it was said, ‘Love your neighbour and hate your enemy.’ But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

JB Phillips writes in his book, Making Men Whole (1952) that he preached out these words of Jesus one Sunday. Afterwards he heard that the congregation was very unhappy about these words. They could not accept that God’s heart was so wide open and inclusive. They believed that the Lord should always be angry with people. That he can be good at all to those who are disobedient to Him, was completely unacceptable.

Yet, this is the central message of Advent. God comes to the evil world. God comes to sinners. God has so loved the world that He gave his best (John 3:16). God did not send his son to condemn the world. Phillips rightly writes that most people who have a problem with the gospel have a problem with the direct words of Jesus. It’s not Phillips who said that we should love our enemies and pray for our persecutors. He did not say that we should be compassionate towards all people. He did not say that we should be as compassionate as the merciful God. He did not say that God so loved the world that he gave his best for the world. It is Jesus himself who said it all.

May we receive the grace to hear and obey Jesus’ words. May we be filled with the Spirit of Christ during Advent. It is the Spirit of God’s unlimited love and compassion.

Lord, make me more like you, in the name of Jesus Christ. Amen.

 

Share