Week 6 – Dag 5/Day 5: Liefde versit berge/Love moves mountains

Frederick W Faber het gesê…

As berge deur geloof versit kan word, watter krag het die liefde nie?

1 Joh 4: 12 Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.

Moeder Teresa het opgemerk dat eensaamheid in die wêreld die grootste nood is wat mense beleef.   Hierdie eensaamheid sluit ook die gevoel in dat God ver van ons af is. Daar is miljoene mense wat vandag smag na die nabyheid van ander medemense en die nabyheid van God.

God kan nie gesien word nie. Tog het God Homself in Jesus Christus aan die wêreld kom wys. Jesus Christus is die beeld van God (Joh 1:18; Kol 1:15). God het die hemel geskeur om aan ons sy hart van liefde te wys. Hierdie liefde sluit die hele wêreld in. Jesus is egter nie meer by ons nie. Hoe sal mense nou vir God kan “sien”?

As ons mekaar liefhet, sê Johannes, bly God in ons (4:12)! Dit is dus moontlik vir die wêreld om God deur sy kinders te sien. Dit is moontlik om die eensaamheid te verdryf. Dit is moontlik om die gevoel dat God nie daar is nie, hok te slaan. Christene kan dit doen wanneer hulle uitbreek uit die kokonne van selfliefde en selfsorg. Liefde het die krag om mense die wonder van God se genade te laat beleef. As ons die versoening wat Christus gebring het, uitleef, sien mense die liefde van God in aksie (4:9,10). As ons deur sy liefde aan mense hoop gee op die ewige lewe, sien mense God se liefde in aksie.

Maar as ons nie eens ons medemens wat ons elke dag sien, kan liefhê nie, hoe kan ons ooit daarop aanspraak maak dat ons God ken en liefhet? (4:19-21).

Here, laat die krag van u liefde uit my lewe na ander vloei, sodat die eensaamheid rondom my verdryf kan word, in Jesus se Naam. Amen.

Frederick W Faber said …

If mountains can be moved by faith, just think what the power of love would be?

1 John 4: 12 No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

Mother Teresa remarked that loneliness is the greatest poverty in the world. This loneliness includes the feeling that God is far from us and does not care about us. There are millions of people longing today for the closeness of another human being en the closeness of God.

God cannot be seen and has never been seen. However, God revealed himself in Jesus Christ to this world. Jesus Christ is the image of God (John 1:18; Col 1:15). God opened the heavens and showed us his heart through his Son. It is the heart of love. This love includes the whole world. But Jesus left this world. How can we now “see” God?

If we love one another, says, God lives in us (4:12). It is therefore possible for the world to see God. His children make Him known by love. It is possible to drive away the loneliness. It is possible to overcome the feeling that God is not caring about us. Christians do it when they break out of their cocoons of self-love and caring only for themselves. Love has the power to transform lives. Love has the power to let people experience the wonder of God’s grace. When we live the reconciliation that Christ brought, people see God’s love in action (4:9,10). When we give hope of eternal life by showing God’s love, people see that God is acting even now.

However, somehow the mystery of Christians that do not love still exists. How can we ever claim that we love God and know God if there is no love amongst us? (4:19-21).

Lord, let the power of your love flow from my life to others, so that the loneliness can be driven from this world, in Jesus’ name. Amen.

 

 

 

Share