Week 7 – Dag 5/Day 5: Hoe sal die wêreld weet?/How will the world know?

Henry Drummond het gesê…

Wanneer jy eendag op jou lewe terugkyk, sal jy ontdek dat die oomblikke toe jy werklik geleef het, die oomblikke was toe jy dinge in die gees van liefde gedoen het

Joh 13:1,34,35: Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Net nadat Jesus sy dissipels se voete gewas het en hulle die opdrag gegee het om dieselfde gesindheid teenoor mekaar te betoon (Joh 13:1-17), praat hy met hulle oor hulle getuienis in die wêreld.

As jy Jesus was en jy laat jou dissipels binnekort agter, wat sou jou opdrag aan hulle wees? Hoe sal die wêreld weet dat hulle navolgers van Jesus, die voetewasser, die dienskneg, die Heer is? Sal jy die opdrag gee dat hulle wonderwerke moet doen? Sal jy die opdrag gee dat hulle evangelisasieveldtogte moet hou?

Jesus gee die antwoord. Liefde vir mekaar is die daadkrag van die navolgers van Jesus (13:34-35). Nie vissies op ons karre of groot wonderwerke of indrukwekkende gawes van die Gees nie, maar liefde. Hierdie liefde is nie vaag of onbegryplik is nie. Die basiese kenmerk van die liefde waarvan Jesus praat, is dat die soos Jesus se liefde moet wees. Dit sou vreemd wees as Jesus se liefde vir ons net ’n emosie was wat op geen dade uitgeloop het nie. Nee, sy liefde is dade.

Uit die konteks van Johannes 13 beteken sy liefde algehele diens. Dit beteken dat Petrus, die onbetroubare een, die een wat nie sy woord kan hou nie, bedien word. Johannes sê dat Jesus reeds geweet het dat Judas Hom sou verraai (13:2). En tog was hy sy voete ook. Selfs die mees verraderlike persoon word ’n voorwerp van liefde.

Ja, Jesus se liefde is uiteraard diens aan ons. Dit beteken dat ons eer, status of belangrikheid nooit voor diens aan mekaar mag kom nie. Dit beteken egter meer. Hierdie diens en liefde word sonder voorbehoud aan elke mens betoon. Hierdie liefde vra nie of die ander party dit verdien nie. Dit word gewoon betoon.

Ek weet nie wat mense aan jou gedoen het nie en hoeveel maal hulle jou verraai en hoe dislojaal hulle aan jou was toe jy hulle nodig gehad het nie. Ek weet net dat Jesus sy mense tot uiterste toe liefgehad het (Joh 13:1) – Judas en Petrus ingesluit.

Here, leer my dien en liefhê soos U, sonder inagneming van die persoon, deur die krag van u Gees. Amen.

Henry Drummond said…

You will find, as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.

Just after Jesus washed the feet of his disciples and gave them the command to show the same attitude to one another (13:1-17), He speaks to them about their witness in the world.

If you were Jesus and was at the pint of leaving your disciples behind, what would your command be? How would the world know that they are followers of Jesus, the man washing feet, the servant, the lord? Would you have given them the command to do miracles? Would you have told them to organise crusades and huge rallies?

Jesus gives the answer. Love is the answer. Love is the powerful deeds of the followers of Jesus (13:34-35). Not symbols on our cars of great miracles of impressive gifts of the Spirit, but love. This love is not vague or incomprehensible. The basic characteristic of this love is that it should be like the love of Jesus (13:34). It would have been strange if Jesus’ love were just an emotion that leads to no deeds. No, his love is deeds.

From the immediate context of John 13, his love is complete service. It means that Peter, who would deny Him, the man who could not keep his word, should be served. John says that Jesus already knew that Judas would betray Him (13:2). But he also washes his feet. Even the most treacherous person is an object of love.

Yes, Jesus’ love means that He served us. It means that our honour, status or importance should never stand in the way of serving one another. But it means much more. This service and love is shown unconditionally to all people. This love and service do not ask whether the other person deserves it. It is just given to all people.

I don’t know what someone did to you and how many times this person betrayed you, or broke his/her word, or has been disloyal to you when you needed him/her the most. I just know that Jesus showed them the “full extent of his love” (13:1) – including Judas and Peter.

Lord, teach me to serve and love the way you do, without any condition, by the power of your Spirit. Amen.

 

Share