Week 8 – Dag 1/Day 1: Die krag van voorbidding/The power of intercession

Charles H. Brent (1862-1929) het gesê…

Daar is geen breuk in die gemeenskap wat nie kragtig en permanent oorbrug kan word deur voorbidding nie. Daar is geen dispuut of haat wat nie deur dieselfde beoefening van liefde gesond gemaak kan word nie.

Luk 6: 27 “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; 28 seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.

Hoewel Christene deur die Gees van God aan mekaar verbind is en hulle deur die krag van die Gees in die samelewing behoort te lewe, kom daar steeds konflikte. Dit moet sonder twyfel aan ons eie sonde toegeskryf word. Soos die Gees en ons sondige natuur in ons persoonlike lewe ’n stryd voer, is daar ook ’n stryd tussen die Gees en die sondige natuur in die geloofsgemeenskap en samelewing.

Jesus se woorde verbind liefde en gebed (6:27,28). Hierdie liefde is onbegrens. Dit vra nie na die kwaliteite van die ander party nie. Inteendeel, die Christelike liefde se uitstaande kenmerk is dat dit juis vyande liefhet. Daarom trek ons in ons gebede ook nie grense nie. Elke mens, selfs hulle wat ons sleg behandel, is op ons gebedslys, want elke mens, selfs ons vyande, is op ons liefdeslys. Onbeperkte liefde is die motivering vir ons gebede. Grenslose gebed dra hierdie liefde.

Dis nie ’n droom nie. Dis die enigste manier waarop daar heling en genesing in die kerk en samelewing kom.

Gees van God, vul ons met onbeperkte liefde en gebede, sodat die kerk en ons samelewing geheel kan word, in Jesus se Naam. Amen.

Charles H. Brent (1862-1929) said…

There is no chasm in society that cannot be firmly and permanently bridged by intercession; there is no feud or dislike that cannot be healed by the same exercise of love.

Luke 6: 27 “But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to those who hate you, 28 bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

Although the Spirit binds Christians together in the church and although they live in the power of the Spirit in society, conflicts still arise. Without any doubt, it must be ascribed to our sin. Just as there is a constant struggle between our sinful nature and the Spirit in our personal lives, there is also a struggle between the Spirit and the sinful nature in the faith community and society in general.

Jesus’ words bind love and prayer together (6:27,28). This love is without borders. It is not concerned about the character of the object of our love. On the contrary, the extraordinary aspect of our Christian love is that we love enemies. Therefore we exclude nobody in our prayers. Every person, even those who mistreat us, is on our prayer list, because every person, even our enemies, is on our love list. Limitless love is the motivation for our prayers. Limitless prayers carry this love.

This is not a dream. It is the only way to bring healing and unity in the church and society.

Spirit of God, fill us with unlimited love and prayers, so that the church and our society may become whole, in Jesus’ name. Amen.

 

Share