Week 8 – Dag 2/Day 2: Gebed en onbeperkte liefde/Prayer and unlimited love

Charles H. Brent (1862-1929) het gesê…

Dit maak ’n groot verskil in ons gevoel teenoor ander as hulle behoeftes en hulle vreugdes deur gebed op ons lippe is.

Rom 12: 10 Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. 12 Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 13 Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 14 Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 15 Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.

Onbeperkte liefde en gebed kan nie geskei kan word nie. Dit bring heling en eenheid in die kerk en samelewing.

Dit is opmerklik dat Paulus ook in Rom 12 gebed binne die konteks van konflik, vervolging en liefde noem. Om te volhard in gebed, help ons uiteraard om God se trou te bly raaksien, maar dit laat ons ook deur ander oë na ons verdrukking aan die hande van ander kyk. Gebed is nie ’n geïsoleerde kommunikasie nie, maar lei tot dade van liefde (12:10), soos gasvryheid, hulp aan mense in nood, seën aan die mense wat ons vervolg (12:13). Wanneer ons alle mense se behoeftes en vreugdes in gebed onthou, selfs hulle wat ons verdruk en vervolg, is ons saam met hulle bly wat bly is en treur ons saam met hulle wat treur (12:14,15). Tereg sê Charles Brent dat dit ’n groot verskil in ons houding teenoor mense maak wanneer ons vir hulle bid. Die teendeel is ook waar, sê Brent verder. Dit maak ook ’n groot verskil “in hulle houding teenoor ons as hulle weet dat ons die gewoonte het om vir hulle te bid.” Dit sal hulle slegs weet as egte liefde uit ons gebede voortkom.

Gees van God, laat ons liefde en gebede ons nader aan ons medemens bring, deur Jesus Christus ons Heer. Amen.

Charles H. Brent (1862-1929) said…

It makes a great difference in our feelings towards others if their needs and their joys are on our lips in prayer.

Rom 12: 10 Be devoted to one another in brotherly love. Honour one another above yourselves. 12 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. 13 Share with God’s people who are in need. Practice hospitality. 14 Bless those who persecute you; bless and do not curse. 15 Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.

Unlimited love and prayer cannot be separated. It brings healing and unity in church and society.

It is remarkable that Paul mentions faithful prayer in Rom 12 in the context of conflict, persecution and love. To be faithful in prayer obviously helps us to focus on God’s faithfulness, but it also makes us look at those who are giving us a hard time with different eyes. Prayer is not isolated communication, but leads to acts of love (12:10), like hospitality, sharing with others in their need, and blessings to those who persecute us (12:13). When we remember in prayer the needs and joys of all people, even those who oppress and persecute us, we rejoice with them when they rejoice, and mourn with them when they mourn (12:14,15).

Charles Brent rightly says that it makes a great difference in our attitude to others when we pray for them. It is also true, says Brent that “it makes a vast difference in their feelings towards us if they know that we are in the habit of praying for them.” They will only know this when sincere love accompanies our prayers.

Spirit of God, let our love and prayers bring us closer to our fellow human beings, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Share