Week 8 – Dag 4/Day 4: Gebed en die regte fokus/Prayer and the right focus

Niemand het ooit uit sy hart gebid sonder om iets te leer nie – Ralph Waldo Emerson

2 Kor 1: 10 Dit is Hy wat ons uit so ’n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op Hom is ons hoop gevestig: Hy sal ons ook verder red. 11 Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie ’n seën van God vir ons bring, en dan sal baie Hom vir ons dank.

Paulus het gesê dat die swaarkrydae in sy lewe hom geleer het om op God te vertrou (1:9). Sy fokus was nou op die reddende God wat hom in alle omstandighede hoop gee (1:10). Dan maak hy ’n baie belangrike opmerking: Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid (1:11).

Daar is geweldig baie mense wat voel dat die lewe te veel geword het. Hulle sien geen uitkoms nie. Op een of ander manier kan ons gebede ’n groot verskil maak. Wanneer ons deur gebed by hulle omstandighede betrokke raak, werk ons mee aan die oplossing van die probleem.

Soms gebeur daar wonderwerke! Ja, ek weet dat dit ook waar is dat mense nie altyd gesond word nie. Hulle omstandighede verander nie noodwendig nie. Tog weet ons dat God deur ons gebedsbetrokkenheid die wonder kan werk dat hulle Hom in hulle omstandighede sal raaksien. Jy sien, gebed is tog om opnuut gefokus te word. Dis om saam met mense in moeilike omstandighede ons hoop op die reddende Heer te vestig. Die ontdekkingsreis van groei na ’n nuwe verstaan van God se teenwoordigheid behoort nie alleen aangepak te word nie. Laat ons mekaar deur gebed ondersteun. God sal op sy manier uitkoms gee en Hy sal gedank word (1:11).

Here, leer ons meer oor U deur gebed, sodat u Naam geëer sal word. Amen

No man ever prayed heartily without learning something – Ralph Waldo Emerson

2 Cor 1:10 He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, 11 as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favour granted us in answer to the prayers of many.

Paul said that the difficult times in his life taught him to rely on God (1:9). His focus was now on the saving God who gave Him hope in all circumstances and who will always deliver him (1:10). Then he makes a very important remark: … as you help us by your prayers (1:11).

So many people feel that life became too much for them. They see no way out. However, our prayers can make a huge difference. When we involve ourselves through prayer in their circumstances, we help to reach a solution to the problem. Sometimes miracles happen. Yes, I know that people are not always healed. Their circumstances do not necessarily change. Yet we know that through our involvement in prayer God may bring about the miracle that we are able to see His presence in all circumstances. You see, prayer is to be focussed on God. It is to rely with those in difficult times on the saving Lord. The journey of growth to a new understanding of God’s presence does not have to be a lonely one. Let us support each other with prayer. God will bring deliverance in his way. He will be praised when we continue to pray for others (1:11).

Lord, teach us more about you through prayer, so that your name may be honoured, in Jesus’ name. Amen. .

Share