Week 9 – Dag 4/Day 4: Leef met hoop/Living with hope

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) het gesê…

Vir ons is daar slegs een smal weg wat oorbly. Dit is dikwels baie moeilik om te vind. Dit is om elke dag te lewe asof dit ons laaste is en om tog ook in die geloof en met verantwoordelikheid te lewe asof daar ’n groot toekoms is.

Jer 32:25: Gaan koop vir jou ’n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het, en dít noudat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is.

Die ekonome lees die geldmarkte en skryf lang kolomme in koerante oor wat ons met ons geldjies moet doen. Daar is beleggingsadviseurs wat ons help om ons aftrede in die fynste besonderhede te beplan.

Die finansiële adviesdienste van die Jerusalem sou waarskynlik eerder vir Jeremia adviseer om in die opkomende mark van die wêreldmag Babilonië te belê. Tog koop hy ’n stuk grond waar hy waarskynlik nooit ‘n boom sal plant, wingerde sal snoei of ‘n huis op sal bou nie – wat hy na alle waarskynlikheid nooit eens sal sien nie.

Jeremia se optrede lyk heeltemal dwaas. Binnekort sal die stad aan die Babiloniërs oorhandig word. Tog word hoop nie gebore deur na die omstandighede te kyk nie. Hoop word gebore wanneer ‘n mens God en sy planne raaksien en dan daaruit nuut na die omstandighede kyk. Hoop in God stel ons in staat om vandag te doen wat nodig is, omdat ons weet dat dit wat ons doen nie sinneloos is nie. Daar is ’n Griekse spreekwoord wat as volg lui: “’n Gemeenskap word buitengewoon wanneer ou manne bome plant waarvan hulle weet dat hulle nooit in die skaduwee daarvan sal sit nie. Hoop lê nie in ons historiese omstandighede nie, maar in God.

Here, leer my om vandag te doen wat U aan my gee om te doen, omdat U die bron van hoop is, in Jesus se Naam. Amen.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) said…

There remains for us only the very narrow way, often extremely difficult to find, of living every day as though it were our last, and yet living in faith and responsibility as though there were to be a great future.

Jer 32: 5 And though the city will be handed over to the Babylonians, you, O Sovereign LORD, say to me, ‘Buy the field with silver and have the transaction witnessed.’”

Economists read the markets and write columns in newspapers about how we should invest our money. The investment advisors help us to plan our retirement in detail. The financial advice services of Jerusalem would most probably rather have advised Jeremiah to invest in the new emerging market of the world power of Babylonia. However, Jeremiah takes advice from God to buy property in a land where he probably would never plant a tree, prune a vineyard or build a house. Most probably, he would never live there.

Jeremiah’s act looks like complete foolishness. The city will soon be handed over to the Babylonians. However, hope is not based on circumstances. God’s command is more important than human considerations. Hope is born when we see God and his plans for the future en then look at or circumstances from a new perspective. Hope enables us to do what is necessary, because we know that what we do is not senseless. A Greek proverb goes like this, “A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.” Hope is not in our historical circumstances, but in God. It is much better to invest in God’s future today.

Lord, teach me to do today what you have given me to do, because you are the source of all hope, in Jesus’ name. Amen.

 

Share