Week 9 dag 5 gewoontes

Om ons te help om met ‘n bewustheid van God te leef kan ons ook gebruik maak van die aanleer van gewoontes. ‘n Geloofsgewoontes gaan nie net oor die oordra van kennis en inligting nie maar dit gaan oor hoe leef ek voor die aangesig van die Here.

‘n Geloofsgewoonte word ‘n leefwyse. Dit help jou in die vorming van jou karakter, bind jou aan ander en gee jou wysheid om in die wêreld te leef. Iets word ‘n gewoonte as ek dit gereeld doen. As ek byvoorbeeld 4 van die 7 dae iets beoefen gaan daardie iets na 100 dae ‘n gewoonte word. Dan gaan ek nie meer doelbewus dit beoefen nie want dan is dit deel van my daagliks handel en wandel.

‘n Gewoonte wat ek kan aanbeveel vir jou en jou vriendekring of vir julle gemeente is die gewoonte: wandel in die woord. Dit is gewoonte waar jy die groep in twee twee deel verkieslik mense wat mekaar nie goed ken nie. Vriendelike vreemdelinge vir mekaar. Dan word die teks 2x gelees. Elkeen kry kans om oor die teks te dink en dan deel hy/sy wat hy/sy in die teks raaklees of hoor. Die ander vriendelike vreemdeling luister aandagtig en gee terugvoer aan die groter groep wat hy/sy gehoor het van sy vriendelike vreemdeling.

Wandel in die Woord is ‘n groepsgewoonte wat jy met groot vrug kan gebruik. In die beoefening van die gewoonte ontwikkel, jy die luistervaardighede en ‘n gemaklikheid om met die teks te werk.

Ek gaan jou voorstel aan 5 ander gewoontes wat jy by jouself kan inoefen. Daar is natuurlik meer gewoontes maar hierdie 5 help my in my daaglikse lewe. Ek beskryf die gewoonte met ‘n bepaalde beeld.
Skop jou skoene uit – word stil voor God
Om ‘n blom te pluk – reik uit na ander
Sit ‘n bril op – iets wat jou help om ook ander se siening te verstaan en self nuut te dink oor jou eie
Maak oop jou deur – sodat mense kan inkom en jy kan uitgaan.
Drink koffie – spandeer tyd saam met mense ( sommige noem dit religie ander noem dit verhoudings)

Share

Week 9 dag 4 voorbeeld van metafoor

Kom ons gebruik sout as metafoor
Die gebruik van sout het deur die eeue nie veel verander nie maar in die Bybelse tyd is die waarde van sout hoër geag as vandag. Sout is o.a. gebruik om kos te preserveer dat dit nie sleg word nie.

Sout het ‘n verskeidenheid van betekenisse gehad en is vir verskillende doeleindes gebruik:
➢ die bring van graanoffers Lev 2:13, Mark 9:49-50
➢ die sluiting van ‘n verbond wat soms op grond daarvan ‘n soutverbond genoem word Lev 2:13
➢ die geboorte van ‘n kind, wat met sout ingevryf is Esegiël 16:4
➢ om kos smaakliker te maak Job 6:6
➢ dit is ook gebruik om die blywende verwoesting van ‘n stad of land aan te dui deur sout op die grond uit te gooi Deut 29:23
➢ dat kos nie laf word nie. Gelowiges moes dan ook hierdie invloed op aarde uitoefen Matt 5:13, Mark 9:50
➢ om werklik sout te wees (gelowiges) en in vrede met mekaar te lewe Mark 9:50
➢ so te praat dat dit van goeie smaak sal getuig Kol4:6

Die gelykenisse is kragige voorbeeld van hoe Jesus mense geleer het. Wanneer jy die gelykenis lees sien jy in jou geestesoog hoe die verhaal of gelykenis ontvou.

Share

Week 9 Dag 3 Prente en beelde

If a picture is worth 1000 words, then a metaphor is worth 1000 pictures.
Stories en metafore kan tot groot wins gebruik word want almal assosieer maklik met ‘n storie of metafoor. Die twee kan afsonderlik gebruik word of mens sou in die storie ook gebruik kan maak van ‘n metafoor.
Wat is ‘n metafoor?
➢ Dit is ‘n woord of uitdrukking wat gebruik word en wat nie net verwys na die letterlike bedoeling nie maar ook ‘n figuurlike bedoeling. Bv. ek het die hele dag gehardloop – wat nie beteken dat ek die hele dag gehardloop het nie ek was net haastig.
➢ Dit kan gebruik word om ‘n saak of punt te illustreer. Die metafoor help dan om die leser na ‘n ander spasie te vat.
➢ Metafore word ook gebruik om iets ‘diepers’ uit te druk. Die uitdrukking beskryf ‘n oppervlakte handeling maar daar is ook ‘n dieper ‘geestelike’ gebruik, dalk iets wat in die volksmond leef.
➢ ‘n Metafoor verteenwoordig in baie gevalle die kollektiewe menslike ervaring
Hoe word dit gebruik?
➢ om aan lesers of hoorders ‘n prent te gee van wat bedoel word (dit maak ‘n komplekse gedagte eenvoudig).
➢ om die leser of hoorder te help om bepaalde konsepte te verstaan (metafore maak denke oop en nie toe nie).
➢ om die teks/verhaal net meer interessant te maak (almal ken dit).

Share

Week 9 Dag 2 Nuwe taal

Nuwe taal
Hierdie nuwe doek vra ‘n nuwe taal. Ons sal aan gedagtes en drome nuwe woorde en begrippe moet gee. Ons sal nuut moet dink oor hoe ons artikuleer. Bv: Wanneer jy op die ou doek praat van familie dink jy onmiddelik aan pa en ma en twee kinders. Pa werk van 08:00 – 17:00 en ma is ‘n huisvrou. Die nuwe doek en nuwe taal is baie versigtg om net te praat van ‘n familie sonder om baie duidelik inklusief te praat. Die nuwe doek wil saamgestelde gesinne, oupa en ouma gesinne en enkel ouers ook insluit wanneer daar gepraat word van familie bediening.

Share

week 9 dag 1 Geloofgewoontes verf met basis kleure

Ons het tot hier ons afhanklikheid van God Drie-enig belei, erken dat ons geroep en gestuur is, geleer hoe om verhoudings te bou en mense te help wat stukkend en gebroke is. Ons het gesien dat die kerk waaraan ons behoort ‘n goeie voertuig kan wees veral waar bedieninge te groot is om alleen te hanteer. Ons het gesien dat die kerk se strukture en organisasie ons help om as gestuurdes God in die wêreld raak te sien.

In hierdie laaste hoofstuk raak ons heel prakties. Wat kan ons doen om ons te help op hierdie nuwe reis.

‘n Beeld wat my gehelp het om te verstaan hoe ek moet leef is die van ‘n verwer of skilder. Daar is ‘n ou doek waarop ons geskilder het. Dit is die doek van 20 en selfs 30 jaar gelede geskilder is en ons is gedwing om daarna te kyk en selfs te gebruik. Dit is vol strukture en klink klaar antwoorde, vol organisasie en niks organisme, vol kortafstand en langafstand lopies maar geen aflosse nie. Selfs taak georienteerd en nie verhoudings gedrewe nie.

Die ou doek het maklike en vinnige antwoorde gegee.

Gooi ons nou die doek weg? Nee ons gebruik die drie basis kleure waarmee ons op die ou doek geskilder het. Blou rooi en geel. Ons gebruik die Gereformeerde teologie, die formuliere van eenheid, die sola’s en die Triniteits teologie om op ons nuwe doek te verf. Ons gebruik die kennis en uitleg van eeue se bediening wanneer ons met die nuwe doek begin.

Share

Week 8 Dag 5 Missionaal

‘n Kerk wat organies is, is ‘n kerk wat iets begin verstaan van ‘n missionale kerk. Dit is kerk wat wegbeweeg daarvan om ‘n klub te wees en om van mense morele wesens te maak. Die kerk is nie daar om op ‘n sosiale vlak ‘n lekker klub te skep waar mense met dieselfde waardes ge-akkomodeer word nie. As missionale kerk, as gestuurdes wat in hierdie kerk aanbid gaan dit dus nie net oor hierdie waardes nie maar moet die roeping van die kerk en die enkel gestuurde ernstig opgeneem word.

Share

Week 8 Dag 4 leierskap

In die kerk moet leierskap anders verstaan word. Leiers kan die volgende in gedagte hou.

Leierskap moet nie mag om hulself sentreer nie. Leierskap beteken nie ek is inbeheer en dat ek die magtigste onder ons is nie. Leierskap is juis dat ek die gestalte van ‘n slaaf sal aanneem en diensbaar sal wees vir mense. Ek sal die spreekwoordelike voete was van die wat ek lei. Ek as leier moet konstant daaraan werk om mag weg te gee, om ander gelowiges te bemagtig. Wat die kerk aanbetref moet die kerkstruktuur so verander dat daar ruimte is vir lidmate wat leiding gaan of wil neem in die beoefening van wat hulle glo dat die Here hulle in sal lei.

Leierskap beteken dat ons mense help om ‘n kultuurskuif te laat plaasvind. Mens moet ook teologies skuif in hulle verstaan van hulle eie gestuurdheid. Jy sal onthou dat ons in die begin geskryf het oor tannie Groenewald en mense se vrees om nie genoeg bekeerlinge te maak nie. Dit verander wanneer ons verstaan dat ons gestuur word, dat verhoudings belangrik is en dat ons ook ons eie gebrokenheid omarm. Hierdie skuif weg van koppe tel na verhoudings noem ons ‘n kultuurskuif. Leiers moet hiermee help.

Share

Week 8 dag 3 Skep

Die organisasie moet altyd aan die organisme ruimte gee om te kan skep. God skep en herskep. Hy is altyd besig om mense te help om te verander of te herskep.

Die herskepping van God is natuurlik ook met die oog op die eindtyd of die eskatologie. In die skepping of herskepping is die vraag ten diepste ook ‘n vraag na die rol wat gestuurde mense het aan die eindelike vervulling van die heelal. Ons praat van die, alreeds en die nog nie. Ons is geskep, deel van die herskepping maar ons is nog nie klaar herskep nie.

Die kerk moet daardie plek wees waar mense hierdie spanning kan aanvoel. Die kerk staan dus nie teenoor die skepping nie maar die kerk is die plek waar daar tekens moet wees van die herskepping. Ons is nogsteeds vasgevang in realiteit van ons swaarkry hier op aarde, die gebrokenheid en ons broosheid maar in die broosheid en gebrokenheid is ook die heling, die gesond word. Die tekens van die herskepping. Die wêreld moet dit kan sien in verhoudings wat herstel word hulle moet iets beleef van hoe siek mense gesond word wanneer hulle God in hulle lewe inlaat. Die alreeds en die nog nie van ons bestaan.

Share

Week 8 Dag 2 Globalisering

Een van die uitdagings vandag is dat jy nie meer die wêreld sien as ‘n duidelik gedefinieerde self werkende eenhede nie, maar dat jy die wêreld sien as ‘n samevoeging van kultuurgroepe dwarsoor die wêreld. Jy sien die wêreld nie meer as ver en afgesondere plekke nie maar as ‘n groot netwerk waar ons ‘n paar uur se vlieg van mekaar is.

Hierdie verskynsel word ook globalisering genoem. Ons raak stadig maar seker in sekere aspekte eners. Die musiek wat vanmore geluister word in England is ook die musiek wat ons vanmore luister. Die wedstryd wat in Australië uitgesaai en gespeel word is ook die wedstryd wat ons , dalk ‘n sekonde later op ons tv stelle sien en volg.

Soos grense tussen lande vervaag en tussen verskillende groepe, begin kulturele diversiteit ook vervaag. Makro en mikro kulture is inmekaar gevleg en veroorsaak diverse vlakke van interpretasie. Dit is nie vreemd dat as jy oorsee gaan en jy luister die musiek wat hulle luister dat dit dieselde musiek is wat vandag hier geluister word nie.

Share
1 2 3 5