DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 5

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 5

Wie regeer jou lewe? Wie is in beheer van jou denke? Wie bepaal hoe jy optree? Wie kies wat jy volgende gaan doen? Of miskien moet ons net eerlik met onsself wees en onsself afvra: Is ons in God se diens of tree ons op soos mense wat onbewustelik dink dat God in óns diens is? Ons gebedslewe weerspieël nogal ons prioriteite in hierdie verband. Bid ons slegs vir wat óns wil hê of bid ons vir God se wil?

In Matteus 13:44-46 het Jesus ʼn gelykenis vertel, waardeur ons uitgedaag word om onsself af te vra of God se Koninkryk werklik vir ons prioriteit is? Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel.

Dis so maklik om te sê dat ons die Here bo alles liefhet, maar dis so moeilik om God bo alles te stel. Dis so maklik om ons eie koninkryke te bou en met oorgawe en toewyding te bid dat God ons moet seën. Dis egter baie moeilik om God en Sy Koninkryk bo alles te stel!

God staan egter nie in ‘n verskonende posisie teenoor ons nie. Hy het nie nodig om ons te smeek om Hom op Sy voorwaardes te dien nie. Die eis van dissipelskap is eenvoudig én radikaal: Volg in Jesus se voetspore ongeag die prys: Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry, Matteus 16:24-25.

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 4

DIE SWAARD VAN DIE GEES

 

WEEK 4

 

BLOG 4

 

Ons lees in die Ou Testament van die een geloofsheld na die ander: Henog, Abraham, Isak, Jakob, Noag, Elia, Elisa, Dawid, Daniël en vele meer.

Die Nuwe Testamentiese tyd het ook sy eie geloofshelde opgelewer. Ons lees van mense soos Paulus, Johannes wat Patmos toe verban is, omdat hy vreesloos getuig het en Nero, die Romeinse Keiser van destyds, bedreig het. Petrus wat volgens oorlewering onderstebo gekruisig is en nog baie ander.

In ons tyd is daar ook geloofshelde. Mense wat uitgevind het dat dit algenoegsaam is om God te ken en Sy wil te doen. Dink maar aan manne soos Hudson Taylor, George Müller en nog dosyne ander. Waarom kon God hierdie mense op buitengewone wyse in Sy diens gebruik?

 

 • Was dit miskien omdat hulle nie hulself blindgestaar het teen hul eie vermoëns en omstandighede nie, maar ten spyte van teenstand op God vertrou het? Was hulle dalk in staat om die waarhede van die Bybel vir hulself toe te eien, omdat hulle geglo het dat God se Woord nie leeg na Hom sal terugkeer nie?
Ons kan onsself beroof as gevolg van die bril waardeur ons na die Bybel kyk. Hierdie bril se lense word geslyp deur ons vooropgestelde idees, voorveronderstellings, vrese, opvoeding en agtergrond. ‘n Mens se lewe is mos maar die resultaat van ‘n konglomeraat van gebeure. Jou kinderdae, skoolloopbaan, opleidingsgeleenthede en werk speel ‘n belangrike rol in jou uitkyk op die lewe. Die wyse warop jy geleer is om situasies te ontleed en hanteer, maak ook dat jy op ‘n bepaalde wyse na die lewe kyk. Jou oortuigings aangaande God, moraliteit, mense, politiek, ens. het alles saam ‘n bepalende invloed op wie jy is. Baie maal maak hierdie bril waardeur ek en jy kyk, ons blind vir God se geopenbaarde wil.
God is egter nie gebonde aan aardse persepsies en vrese nie. Daarom is die opdragte in Sy Woord soms té groot vir ons begrip en gee ons nie eens oorweging aan die uitvoering daarvan nie. Om by God se wil vir ons lewens uit te kom, moet ons dus allereers al dié dinge wat ons verhinder om soos God te begin dink, eerlik erken en bely – ons moet die bril afhaal, waarmee ons die Bybel lees en Heilige Gees uitnooi om ons te wys wat ons moet raaksien en Hóm vra om ons sensitief te maak vir wat ons moet hoor.

 

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 3

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 3

 

Die Bybel wil ons inlei in ʼn dieper wandel met God en ons opgewonde maak oor die lewe saam met Hom. So kom ons agter dat die 66 Boeke van die Bybel ons ook uitnooi om deel te word van ʼn groot geloofskare wat kies vir ʼn lewe, waarin:

 • God en Sy mens – in voorspoed en teëspoed – besig is om dinge sáám te doen!
 • God manne en vroue opwek om vir Hom te lewe.
 • God steeds deur ʼn volk en nasie wil werk.
 • God vandag nog deur Sy profete praat.
 • God regters oprig deur wie Hy geregtigheid kan laat seëvier.
 • God soms ‘n mens se hande gebruik om te genees.
 • God ‘n mens se stem gebruik om te praat en mense se voete om te gaan.

 

Ons weet nie waarom ons God só werk nie, maar Hy doen! Hy kies dat óns moet bid dat …

 • Sy koninkryk sal kom
 • Sy wil sal geskied, Matteus 6:10

 

Hy verwag sekerlik nie van ons om ons tyd te mors deur iets te vra wat in elk geval gaan gebeur nie! So beveel Hy ons ook om te vra vir arbeiders vir die oes, Matteus 9:38.

 

Sou Hy ons beveel om iets te bid as dit nie was dat Hy gekies het om die uitvoering van Sy plan te koppel aan ons gebede nie? Paulus sê: Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle, 2 Tessalonisens 3:1.

 

God wil graag hê dat Sy wil ook ons wil moet word en dat ons daarvoor moet vra! Die Bybel help jou om God se wil te leer ken.

 

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 2

DIE SWAARD VAN DIE GEES

WEEK 4

BLOG 2

 

Sonder die Bybel sou ons arm gewees het aan kennis en onderskeiding. Deur Sy Woord leer en lei God ons terug na Sy oorspronklike plan met Sy skepping en Sy skepsel, wat met die sondeval in ʼn sekere sin ontspoor geraak het. God het Homself nooit aan die mens onttrek nie, inteendeel Hy het Homself onlosmaaklik aan Sy skepping betoon deur die wyse waarop Hy die mens met Sy liefde en selfs Sy eie lewe wou teruglei na Sy oorspronklike plan – ʼn lewe van heerskappy in Sy teenwoordigheid.

Dwarsdeur die geskiedenis het God van mense gebruik gemaak om die gevalle skepping te transformeer. God kon sekerlik by wyse van ‘n enkele woord of opdrag aan Sy gewillige dienaars, die engele, hierdie transformasieproses vinnig en maklik afgehandel het. Maar in Sy groot liefde het Hy besluit om van gewone mense gebruik te maak.

Reeds vóór die sondeval het God al gekies om Sy wêreld oor te gee in die hande van die mens en die mens te vertrou om namens Hom oor die skepping te regeer, Genesis 1:27: God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.

 

Met die sondeval het die mens ongelukkig die heerskappy oor die aarde oorgegee in die hande van die Satan. Daarom dat die Satan vir Jesus kon sê: Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort as U maar net voor my buig en my aanbid, Lukas 4 : 6b. Jesus het ook drie maal in Johannes verwys na die Satan as die heerser van hierdie wêreld, Johannes 12:31; 14:30; 16:11.

 

Jesus het egter daarna die bose ontmagtig deur die Satan op eie terrein te kom verslaan. In Christus is elke terrein waar die bose geseëvier het, teruggewen. Daarom kon Jesus toe Hy die aarde vir die hemel verlaat het, ook Sy dissipels met gesag toegerus om Sy werk voort te sit. Dis óns taak om die leuen wat nog steeds op aarde vertel word, nl. dat die bose regeer, te weerlê en God op elke lewensterrein te proklameer as Here en Hoof!

God regeer – ons moet Hom net toelaat om beheer te neem van ons lewens, ons gemeentes, ons besighede, ons dorpe, stede en ons land. God wil ons seën – ons moet net aan Hom oorgegee lewe, sodat ons betrokke kan wees by dít waarmee Hy besig is.

 

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 4 BLOG 1

WEEK 4

BLOG 1

DIE SWAARD VAN DIE GEES

 

Ons moet onsself verantwoord oor hoe ons met die Bybel omgaan:

 • Die Bybel verloor sy impak in ons lewens, wanneer ons kies waarvan ons hou en slegs dié gedeeltes toelaat om ons gedrag te rig.
 • Dis ook ʼn illusie om slegs op die Bybelse beloftes te fokus, sonder om eweneens die beginsels en voorwaardes te eerbiedig.
 • En dis gevaarlik om die Bybel te gebruik om ander te veroordeel. Wanneer ons ophou om vanuit God se liefde te op te tree, skulp mense toe in vrees of woede, terwyl hulle kon oopblom vir Sy aanraking.

Wanneer ons uit eerbied vir God die Bybel toelaat om eerlik dog liefdevol in ons lewens in te spreek, verander die woorde van die Woord ons. Dan kan ons word wie God ons wil maak.

Ek dink nou sommer aan die gebeure toe die Joodse leiers ʼn vrou na Jesus toe gebring het, wat op owerspel betrap was. Destyds was dit met die dood strafbaar. Dit was toe dat die Jesus op die klipteëls voor die tempel met Sy vinger begin skryf het. ʼn Paar jaar gelede het ons ook so op die tempelgronde in Jerusalem gestaan toe ons Christen gids sý verstaan van Johannes 8:1-11 met ons gedeel het. Hy het gesê: Hierdie plaveisel dateer uit die dae van koning Salomo. Die tempel is wel herhaaldelik afgebreek, maar die plaveisel is nooit opgetel nie. Hierdie klipteëls was in Jesus se tyd ook hier. Toe die Here met Sy vinger op hierdie klippe geskryf het, was dit dieselfde vinger wat eeue gelede vir Moses en die Joodse volk die Wet op klip neergeskryf het. Daardie dag het Hy vir die Joodse leiers verduidelik wat die bedoeling met die Wet was, wat Hy eeue vantevore aan hulle gegee het: God wou nooit gehad het die Wet moet tot die dood lei nie! Die bedoeling was dat die Wet tot die léwe sou lei!

Geniet jou Bybel! En die lewe wat God jou bied!

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 5

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 5

Lees jy daagliks jou Dagstukkie in Heilige Gees werk in en deur ons? Doen jy die praktiese gedeeltes? Of voeg jy dit maar net by jou groot arsenaal geestelike kennis?

 

Christene in Suidelike Afrika het nie soseer ʼn gebrek aan kennis nie – ons weet wat ons behoort te doen. Gebrek aan geestelike dissipline veroorsaak egter dat ons nie groei nie. Gelowiges in geslote lande, waar hulle vervolg word vir hul geloof, getuig van die teenoorgestelde: lering is nie so geredelik beskikbaar nie, maar hulle is bereid om te doen wat God ookal van hul vra.

 

Mens beroof nie slegs jouself van geestelike outoriteit wanneer jy nie word wat God en Sy Woord oor jou sê nie; jy ontneem jouself van die vreugde wat Kindskap jou bied. ʼn Vriend in ʼn tehuis vir bejaardes, in talle opsigte oënskynlik sonder so baie dinge wat hy as jonger man geniet het, spreek daagliks tot diep in my gees-mens met sy boodskappies. Hy lééf vanuit ʼn 3mx3m kamer met soveel oorgawe, dat hy my telkens inspireer om die oorvloed te geniet wat ek daagliks uit God se Hand ontvang!

 

Ek deel graag met jou die gedig wat hy vanoggend geskryf het en vertrou jy sal van vandag af in God se oorvloed opereer en al jou vooropgestelde idees en vooorveronderstellings wat remmend daarop inwerk, laat gaan!

 

Yahwe

U beskerm my aan alle kante

U trek ‘n laer rondom my

U oorbrug my gragte

U hys u vlag oor my

U kleim my as U s’n

U plant u baken in my tuin

U span u banier oor my nokke

U neem my geheel en al in besit

U verf my kosyne

U salf my van hoek tot kant

U besprenkel my mure

U sing in my gange

U dans op my vloere

U verlig elke vertrek

U reinig my vensters

U verbreed my uitsig

U verdiep my fondasie

U pantser my beton

U ontsmet my wegsteek plekke

U kuier in my kombuis

U deel ‘n feesmaal met my

U is tuis in my voorhuis

U dekoreer my met u liefde

U wiegelied weerklink in my kamer

U is stil-tevrede met my

U bewoon my van nou af tot in ewigheid.

 

Geniet vandag! Geniet jou Here! Vier die lewe! Bemin vurig! Leef voluit! Werk met oorgawe!

Elza

 

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 4

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 4

 

Peet Simonis, bekende joernalis en fotograaf, nou seker al diep in sy sewentigs, het jare terug vir my ʼn storie vertel wat my aan die hart gegryp het. Terwyl die oorlog in Ruanda aan die gang was, het hy ervaar dat God hom roep om foto’s te gaan neem in die oorlog geteisterde areas. Die foto’s wat hy geneem het, het die afgryslikhede wat daar plaasgevind het, verbeeld. Hy sou huis toe kom met die scoop van ʼn leeftyd. Voordat hy op die destydse Jan Smuts lughawe sou land, het Heilige Gees in sy hart ingespreek: Hierdie foto’s is nie vir die koerante nie. Stuur dit vir intersessors wêreldwyd wat sal bid vir Ruanda. Hy het so gemaak en mettertyd het die oorlog aldaar in sy gedagtes begin vervaag tot een aand…

 

Hy en ʼn vriend was besig om steak te eet in ʼn restaurant toe hy op die TV in die hoek van die restaurant sien dat die oorlog in Ruanda steeds aan die gang was. Hy vertel hoe ʼn heilige woede oor hom gekom het en hoe hy onbewus van mense om hom opgespring het en bulderend uitgeroep het: Die oorlog in Ruanda stop nou! ʼn Geskokte stilte het oor die restaurant gevou.

 

Die volgende oggend op die sewe uur radionuus was daar ʼn berig wat hom skielik laat regop sit het in sy motor – hy was op pad werk toe. Die nuusleser het berig hoe daar skielik op onverklaarbare wyse die vorige aand ʼn vredesooreenkoms in Ruanda gesluit is.

 

Hoe langer ek saam met die Here loop, hoe meer kom ek agter dat ons maar net ʼn klein bietjie verstaan van God se grootheid en genade. Dit wil voorkom asof die uitroep van een van God se kinders in ʼn restaurant in Johannesburg ʼn oorlog in Ruanda beëindig het. Dis slegs moontlik as God dit só beskik het. As Hy bepaal het dat iemand wat in gehoorsaamheid vantevore Sy opdrag uitgevoer het, ʼn invloed mag hê op die geskiedenis van ʼn land duisende kilometers vér.

 

Deur die jare heen het ek baie keer op onverwagse oomblikke ʼn deurbraak gesien op jarelange gebed. Ander kere het God oombliklik ingegryp nadat iemand gevra het. Ek waag dit nie meer om myself die reg aan te matig om ʼn resep vir gebed voor te skryf nie. God het my al teveel verras. Maar wat ek verseker weet, is dat gebed werk; dat dit altyd die moeite werd is om te bid en dat nie een van ons gebede by ons Here verbygaan nie.

 

Mag jy aanhou bid. Mag jy nooit ophou om die Here se aangesig te soek nie. Mag jy altyd blý vertrou op Hom wat die onmoontlike moontlik maak!

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 3

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 3

Paulus se seënwens in sy eerste brief aan die gelowiges in Tessalonika in hoofstuk 5:23, dat God hulle na liggaam, siel en gees onberispelik mag bewaar, spreek boekdele van sy opregte omgee vir hulle. Meer as Paulus het God hulle op Sý hart gedra.

God dra ook vir jou en jou belange op Sy hart. Hy wil jou ook graag na liggaam, siel en gees bewaar. Jy moet egter nie jouself uitlewer aan enigiets of enigiemand, wat jou wil beroof van Sy liefde nie. Jy kan natuurlik jou eie grootste vyand wees. Ek het deur die jare agtergekom dat baie mense vir God se vergifnis vra én waaragtig glo dat Hy hulle vergewe het, maar nie hulself vergewe nie. En onbewustelik blý hulle dra aan ʼn las, waarvoor hul reeds vergifnis gevra het.

Miskien hou jy ook nog ʼn swak besluit of ʼn fout wat jy gemaak het teen jouself. Besef jy dat wanneer jy jouself aanhou kasty, jy aanhou dra aan ʼn sonde of fout, wat Jesus reeds namens jou gedra het? Dit het tog geen waarde nie. Inteendeel, al wat jy regkry is om jouself te beroof, van die vergifnis wat God vryelik tot jou beskikking gestel het. Jesus se offerdood verseker volmaakte versoening en Hy bevry jou na liggaam, siel en gees van sonde asook enige sondelas, wat jy nog mag dra.

Buitendien, indien jy nie jouself vergewe nie, kan jy jouself fisies ook nog siek maak. Daar is ʼn baie nou verbintenis tussen liggaam, siel en gees en wat jy ook al in jou sielsdimensie of gees ronddra, moet uiteindelik ook in jou fisiese dimensie invloed uitoefen. Moenie ʼn sekonde langer dra aan enige las, pyn of seer nie. Bely dit openlik en finaal voor Jesus en maak klaar met die verlede. Spreek jouself vry in die Naam van Jesus en leef in Sy volmaakte vryspraak! Jy wil verseker nie toelaat dat die gebrokenheid van jou verlede jou toekoms ook negatief beïnvloed nie!

Wanneer die Seun jou vrygespreek het, is jy waarlik vry, Johannes 8:36! Moenie toelaat dat ʼn leuen jou anders oortuig nie!

 

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 2

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 2

 

1 Korintiërs 6:19-20

Of verstaan julle nie dat julle liggame ʼn tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen ʼn duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik.

 

Soms is minder meer. Dis hoe ek oor vandag se blog voel. Ek wil nie veel meer sê nie. Kyk die bygaande video en jy sal ontdek waarom jy jouself onvoorwaardelik, vreugdevol en met oorgawe aan Heilige Gees moet oorgee! Jy is voorwaar duur gekoop…

Share

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 3 BLOG 1

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 3

BLOG 1

 

‘N LEWE VAN AANBIDDING

Daar is ʼn geheime plek, waar niemand meer invloed as jy het nie. ʼn Plek vanwaar oorloë gewen en huwelike gered is. ʼn Plek wat jy vir niks moet verruil nie en indien jy dit nog nie ken nie, verseker vir jouself moet gun – jou stil plekkie saam met God.

 

Miskien is dit jou slaapkamer soggens vroeg, miskien is dit jou motor oppad werk toe, miskien is dit ʼn hoekie in jou tuin. Daar is dit net jy en God.

 

Jesus het ook Sý stil tye met Sy Vader gehad. Iewers berg-op, snags wanneer die dissipels geslaap het, het Hy stil weggeraak vir ʼn tydjie saam met Sy Vader. Dié dat Hy ons so mooi kon leer in Matteus 6 van vers 5 af:

En nou wat die gebed betref: Moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid nie. Ek verseker julle dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet sal jou beloon.

 

In War Room leer Miss Clara ʼn jong vrou hoe om haar eie geheime plekkie in te rig en haar vertroue in God te stel. Hý kan haar huwelik red! En Hy doen dan ook. Aan die einde van die fliek, alleen in haar binnekamer, dank Miss Clara God vir Sy uitkoms en dan tree sý vir die wêreld in.

 

 

Wanneer jy vanuit jou verhouding met die Here jou alledaagse lewe lei, verander jou kamer, jou motor, jou binneste in ʼn Allerheiligste. Dáár ontmoet jy met die Koning van die heelal en dan wéét jy: dit maak nie saak wat die dag inhou nie – die oorwinning is reeds behaal!

 

Elza

Share
1 2