IDENTITEIT-Week9-Dag5: Ons is mense wat eindes nuwe beginne laat word

Dalk voel jy ook soms soos die Israeliete wat in ballingskap in Babilionië was. Hulle was só moedeloos dat hulle – wat vir hulle musiek en sang bekend was – hulle liere teen die bome opgehang het. Hulle wou nie meer sing nie en hulle was al sonder enige hoop of drome vir die toekoms (Ps 137). Dit was vir hulle asof die einde net agter die bult vir hulle gelê en loer het.

Toe kom Jeremia met ‘n boodskap na hulle toe: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” (Jer 29:11). Jeremia het al te goed verstaan dat God nie weet wat dit is om op te gee nie.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week9-Dag4: Ons is burgers van God se koninkryk

Vir die Israeliete en vroeë Judeërs waarvan ons in die Bybel lees was die Pinksterfees ‘n oesfees (Eks 23:16) waartydens hulle dit gevier het dat God by Sinaï-berg die Wet aan hulle gegee het. Die Rut-novelle is later geskryf om tydens hierdie feesvieringe gelees te word, sodat die feesgangers kon reflekteer op hoe die Wet in die praktyk – veral teenoor mense wat hulle as vreemdelinge beskou het – uitgeleef moes word.

Die vroeë Christene het met die Pinksterfees die uitstorting van die Heilige Gees gevier. God is daarvoor gedank dat Hy Homself volkome en volledig aan ons gegee het. Ons het al vroeër gesê dat God aan ons sy Gees (Joh 20:22; Hand 2:4) en sy gawes (1 Kor 12:4) skenk én ons die vrug van die Gees in ons lewens laat dra (Gal 5:22-26).

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week9-Dag3: Ons is mense wat deur God lewe en beweeg     

God word in die evangelies aan ons bekend as God wat Homself bekendmaak en met mense op weg gaan. God staan nie eenkant nie, maar raak by mense betrokke. Omdat God só is en veral by mense in nood betrokke, vra Hy van óns – wat sy beeld is – om by mense in en met nood betrokke te raak.

Wanneer Jesus oppad na Jerusalem uit Jerigo uit vertrek, kruis sy pad met dié van ‘n desperate Bartimeus. Jesus het dadelik gesien dat Bartimeus blind was. Al het hy – nes almal daar – geweet wat Bartimeus van hom sou vra, maar vra tog: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” (Markus 10:51). Waarom, sou ons kon vra, vra Jesus Bartimeus dan wat hy wil hê Jesus moet doen terwyl hy dit alreeds weet? Om één rede: Om vir almal daar en álmal wat van die gebeure hoor te sê dat ons maar vir God mág vra.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week9-Dag2: Ons is mense wat op God se teenwoordigheid reageer    

Hoe reageer jy wanneer jy daaraan dink – of opnuut besef – dat God híér: in, by en rondom jou, teenwoordig is?

In hulle reaksie op hierdie geloofsoortuiging het die vroeë Christene begin om God se híér- en betrokke-wees te vier. Een van die maniere waarop hulle dit gevier het, was deur feeste. Die vroegste christelike feeste wat gevier is om God te eer en om hulleself aan God se vormingspad met hulle te herinner, was die Epifanie-, Paas- en Pinksterfeeste. Mettertyd is nóg vieringe bygebring én het van die vieringe in seisoene ontwikkel.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week9-Dag1: Ons is mense wie se tye in God se hand is

Wanneer ons saam met die psalmis bely: “… ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. My tye is in u hand” (Psalm 31:15-16), lê ‘n heerlike uitdaging voor ons voete. Ons moet daarmee saam leer om ‘n ander houding jeens tyd in te neem.

Wanneer ons bely dat ons tye in Gód se hande is, plaas ons as ‘t ware ons eie beheer oor ons tyd en die inrig daarvan in God se hande. Ons verklaar dat ons God met ons tyd vertrou. Ons verklaar eintlik ook dat die Here met ons kan maak nét wat Hy wil. Ons gee onsself om deur God gevorm te word om méér te doen as om net iets van God se tye op ons tye te laat afsmeer.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week8-Dag5: Ons is mense met ‘n lewensbenadering 

Party van ons wag gewoonlik tot op die laaste nippertjie voordat ons doen wat gedoen moet word. Vir mense wat graag vooruit beplan is dit ‘n enorme frustrasie.

Ons almal het ‘n voorkeurmanier waarop ons die wêreld na buite onsself benader en hoe ons die onmiddelike omgewing rondom ons organiseer en inrig. J’s (vir “Judging” = Beoordelend) verkies om geordend te leef en om dinge te beplan, te struktureer en te orden. Hulle wil dinge afhandel en hulle wil dit voortydig doen.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week8-Dag4: Ons mense wat besluite neem  

Het jy al nagedink oor hoe jy besluite neem? Wat neem jy in ag voordat jy ‘n gewigtige keuse moet maak?

As jy verkies om jou besluite te maak deur onpartydig en logies te redeneer, is jy ‘n Denkende (“Thinking”) besluitnemer. T’s heg hoë waarde aan geregtigheid en regverdigheid. Logika oortuig hulle. Indien jou gevoelens, persoonlike waardes en hoe besluite die mense rondom jou gaan beïnvloed ‘n groot rol in jou besluitneming speel, is jy ‘n Gevoelsmatige (“Feeling”) besluitnemer. F’s heg hoë waarde aan harmonie en hulle wil ander mense tevrede stel (of hou). Hulle gevoelens en persoonlike oorwegings oortuig hulle.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week8-Dag3: Ons is mense wat waarneem  

Waar presies dit aangeteken is, weet ek nie. Daar word vertel dat een van die joernaliste tydens die Tweede Wêreldoorlog in sy memoirs ‘n aangrypende toneel geskets het. Die geallieerde magte het ‘n vesting op ‘n landgoed ingeval en ná baie geskietery oorgeneem. Langs die paadjie voor die indrukwekkende huis was ‘n roostuin. ‘n Soldaat het daar gestaan en aan van die rose gevat en daaraan geruik. Dit was asof hy élke stukkie mooi daarvan wou indrink.

Toe een van sy makkers naderstaan het hy glimlaggend iets gesê en met sy hande bo-oor die bos gewuif. Sy makker het omtrent onmiddelik daarna in trane uitgebars en gehurkend langs die bos gaan sit en huil. Nadat hy tot bedaring gekom het, het hy wil sy mede-vegter die drie kinders wat aan flarde geskiet is en onder die bos gelê het gewys.

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week8-Dag2: Ons is mense met energie  

Het jy toe die MBTI- of Keirsey-vraelys voltooi? Was dit vir jou ‘n verrassing of het jy vooraf uitgewerk wat jou indikators sou wees?

Kom ons herinner onsself net weer vinnig aan die indikators. Die eerste twee, E en I staan vir “Ekstroversie” en “Introversie”. Die volgende paar is S en N vir “Sintuiglik”/“Sensories” en “Intuïtief”. Die N van intuïtief word gebruik omdat I reeds vir “introversie” gebruik word. Hierop volg T en F vir “Denkend” (“Thinking”) en Gevoelsmatig (“Feeling”), en dan J en P vir Beoordelend (“Judging”) en Akkommoderend (“Perceiving”).

Lees verder>>

Share

IDENTITEIT-Week8-Dag1: Ons is mense met eie persoonlikhede  

‘n Vriendin vertel dat Sondagaande vir haar hel is. Toe ons daaroor begin gesels, erken sy dat dit vir haar verskriklik moeilik is om op ‘n Maandagoggend by die werk in te stap en almal te moet “hanteer”. Mense se nukke en grille maak heer móég, sê sy. “En toe, Dominee …”, haak sy af, “Wat moet ek doen?”

Omdat ek nie juis in ‘n “werk”-modus was nie, was ek nie lus om oor mense en hulle probleme te gesels nie. “Wat sou jy sê is uniek aan elkeen van ons wat vanaand hier, is?”, vra ek haar toe. Sy het aanvanklik een of twee sinnetjies oor van die ouens begin sê, en toe raak dit vir haar lekker. Ander persone by die kuiertjie het by ons ingeval en ons het uiteindelik heerlik oor persoonlikheid en verskillende persoonlikheidstipes gesels.

Lees verder>>

Share
1 2 3 5