Lewenskeuses-Week 9-Dag 5-Om jouself weg te gee

Om jouself weg te gee

Johannes 13:14: “As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.”

Die keuses wat ons maak het alles te doen met die kuns van die lewe. Anders gestel, wie die kuns van die lewe bemeester het, is toegerus om goeie lewenskeuses te maak.

Die lewenskuns vind sy neerslag in wysheid en waardes. Dit gee aan ons riglyne waarvolgens ons sinvol kan lewe.

Die hoogste waarde van die lewe is om jouself weg te gee. Dit beteken dat jy jouself beskikbaar stel tot die beswil van ander mense. Jy kan jouself ook vir ‘n saak gee, byvoorbeeld die bewaring van die natuur of die opheffing van armoede.

Jesus se hele lewe is gekenmerk deur selfprysgawe. Hy was getrou hieraan tot met sy dood aan die kruis. Hy het sy dissipels geleer dat dit beter is om te dien as om gedien te word. Voetwassing was die taak van slawe in die Bybese tyd. Dit was van hulle verwag. Jesus leer ons dat dienende leierskap jou onverwagte dinge laat doen – dinge wat nie deel is van jou pligtestaat nie. Dit wil ander mense se lewe en omstandighede verbeter.

Indien ons dít snap en die aflosstokkie van diens bly aangee vir mekaar, het ons die hoogste lewenskuns bemeester. Jy kan jouself net indink wat die uiteinde daarvan kan wees …

Mag die Here ons help om mekaar te verras met dade van onvoorwaardelike diens en opoffering.

Liewe Vader. Help my om die hoogste lewenskuns te bemeester. Ek offer myself op aan U sodat ek my medemens kan bedien. Amen.

Ek groet jou!  Mag jy beter toegerus wees om goeie lewenskeuses te maak!

– Chris Harris

Share

Lewenskeuses-Week 9-Dag 4-Om verder te sien

Om verder te sien

Ester 4:14: “… Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”

Meeste mense is geneig om net te sien wat direk voor hulle is. Hulle leef letterlik met hulle neuse teen die toekoms. Hulle sien nie verder as hulle huidige omstandighede nie. Hulle staan elke oggend op sonder ‘n plan vir die dag en laat die lewe eenvoudig net met hulle gebeur. Hulle is dus uitgelewer aan omstandighede en ander mense se agendas.

Mense wat só deur die lewe strompel, verloor maklik energie en belangstelling in die lewe en word maklik omgepraat om negatiewe kommentaar op die samelewing te lewer. Dit is mense wat geen invloed uitoefen op die gang van gebeure nie.

Aan die ander kant is daar mense wat dinge maak gebeur. Hulle is die mense wat verder sien as die hier en nou. Hulle vra bepaalde vrae oor die lewe, soos byvoorbeeld:

· Wat is God se plan met dit alles?

· Hoe kom ons daarby uit?

· Wat is my rol hierin?

· Watter planne moet ek (ons) maak?

· Hoe sal ons weet wanneer ons geslaag het?

Mense wat verder sien word visionêre leiers. Hulle sien die groter prentjie en vind makliker ‘n uitweg uit ‘n vasgeloopte situasie.

Ons het sulke leiers met visie nodig n ons land. Kom ons leer om beter vrae te vrae en leer om God te vra vir die sensitiwiteit om beter te kan sien.

Help my om dikwels te vra na wat U sien sodat ek ander daarmee kan help. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 9-Dag 3-Vakleerlingskap

Vakleerlingskap

Matteus 4:19: Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”

In baie kulture gaan ambagte oor van die een generasie na die volgende. Vaders het die verantwoordelikheid om die vaardighede aan hulle seuns oor te dra. So word verseker dat eeue oue kuns en tegnieke behoue bly. In die Bybelse tyd het soortgelyke oordrag plaasgevind. Jesus het self ook die skrynwerkers-ambag van sy aardse vader Josef aangeleer.

Jesus se dissipels het op soortgelyke wyse by hulle Meester in-diens-opleiding ontvang. Hulle was permanent in sy teenwoordigheid wanneer Hy met mense gewerk het. Wanneer Hy met die skares gepraat het was sy dissipels sy eerste adres. Hy was heeltyd besig om hulle die visser-van mense-ambag aan te leer en hulle te bemagtig.

Op ‘n gegewe tyd het Hy hulle losgelaat op die wêreld (Matt 28:18-20). Daar vind toe magsoordrag plaas. Hy wat alle mag het, gee sy mag oor aan sy dissipels.

Dit is die groot les van effektiewe leierskap. Na die aanleer van die nodige vaardighede en tegnieke, kom daar ‘n tyd om mag oor te dra soos wat Jesus gedoen het. Leiers wat ander bemagtig dupliseer hulleself.

Vader. Gee ons die vertroue en waagmoed om nuwe vakleerlinge in u Naam toe te rus en te bemagtig. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 9-Dag 2-Inspirasie vir die nasie

Inspirasie vir die nasie

Johannes 13:15: “Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.”

Sommige mense het net die vermoë om die regte ding op die regte tyd te doen of te sê om ander beter te laat voel en te laat moed skep. As ‘n mens hulle optrede analiseer, kom jy agter dat hulle die gawe het om geleenthede raak te sien – dikwels in donker of onseker situasies. Waar ander mense verlam is deur neerdrukkende omstandighede kom hierdie inspirerende mense na vore met positiewe energie wat mense rondom hulle energeer.

Neem nou maar die onlangse skokkende nederlaag wat die Springbokke teen Japan in die wêreldbeker gely het. Die nasie was in skok en ongeloof. Ander was kwaad en terleurgesteld in die afrigter en spelers. Kenmerkend van so ‘n krisis is die groot hoeveelheid negatiewe energie en gesindhede waarmee die sosiale media en ons gesprekke gebombardeer word.

Midde in hierdie moddertrappery kom die ware leiers na vore met die inspirasie vir die nasie. Dit is hulle wat dit regkry om ons weer te laat hoop; ons help om ons trots te herwin; ons ‘n nuwe doel gee om voor te leef.

Jesus was so ‘n inspirerende leier wat deur sy dienende leierskap sy volgelinge kon inspireer om Hom daarin na te volg (Joh 13:14-15)

Here. Help ons om geleenthede raak te sien om ander te inspireer deur ons positiewe voorbeeld. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 9-Dag 1-Manipulasie versus beïnvloeding

Manipulasie versus beïnvloeding

Spreuke 15:27: “Wie hom verryk ten koste van ‘n ander, maak dat sy gesin verstoot word; wie omkoopgeskenke weier, sal lewe.”

Manipulasie het altyd ‘n selfsugtige motief. Dit wil die ander misbruik om iets te doen wat hulle nie uit vrye keuse sou doen nie. Daar is ‘n element van dwang daaraan verbonde.

Voorbeelde van manipulasie is vleitaal (sodat mense van my kan hou); omkopery; onbehoorlike bevoordeling; ‘n guns vir ‘n guns en afpersing.

Daarteenoor het positiewe beïnvloeding ‘n hoër doel. Dit is ‘n aansporing tot beter keuses. Dit het die ander persoon of saak se voordeel in die oog. Dit is gebaseer op vertroue en onselfsugtige leierskap.

Voorbeelde van positiewe beïnvloeding is aansporing tot waardegedrewe gedrag; beloning van prysenswaardige optrede; mentorskap en selfopofferende vriendskap.

Ons land het leiers nodig wat ander kan aanspoor tot beter optrede. Dit is gewone mense wat opstaan in ‘n situasie en leiding neem in dit wat goed en reg is.

Liewe Vader. Help ons om mekaar soos Jesus aan te spoor tot liefde en goeie dade. Amen.

 

Share

Lewenskeuses-Week 8-Dag 5-Bemoedig en bemagtig

Bemoedig en bemagtig

2 Korinthiërs 1:4: “In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.”

Ons het elke dag die geleentheid om te bou of te breek. Die keuse is altyd daar om mense met ons woorde af te maai of op te lig. Mense-brekers is gewoonlik mense wat onder die goedvoellyn funksioneer. Bang mense maak ander bang. Skuldige mense laat ander skuldig voel. “Nikswerd”-mense takel ander mense se selfbeeld af.

Daarteenoor het mense wat besef dat hulleself geliefd is, ook ander mense lief. Mense wat weet wie hulle in Christus is, gun aan ander mense dieselfde posisie. Mense met ‘n besef van eiewaarde het waardering vir ander se gawes en talente.

God gee aan ons genoeg rede om soos Hy mense te bemoedig (vers 4). Ons hoef maar net te bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee Hy ons bemoedig.

Ons woorde het baie invloed – die krag om te bemagtig. Ons kan mense soveel beter agterlaat as wat ons hulle gekry het.

Mag dit die lewensvoorneme van ons elkeen wees: Om mense op te bou – deur te bemoedig en te bemagtig.

Liewe Vader. Help my om mense op te bou met my woorde. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 8-Dag 4-Ek en my familie, ons …

Ek en my familie, ons …

Josua 24:15: “… Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

Josua neem standpunt in oor sy familie se geloofskeuse. Hulle het besluit om die Here te dien. Dit is ‘n getuienis teenoor die volk wat moes besluit of hulle sou kans sien om ‘n Verbond met die Here te sluit met al die implikasies daaraan verbonde. Uiteindelik verbind hulle hulleself as volk aan die Here.

Die verbondsluiting tussen God en sy volk sluit die nageslag in (Genesis 17:7). Die nuwe verbond (Nuwe Testament) sluit ook nie-Jode in (Handelinge 2:39). God het altyd meer as die individu in gedagte. Hy wil sy liefde bekend maak tot in die duisendste geslag (Eksodus 20:6).

My keuses het altyd ‘n invloed op die mense rondom my – veral my direkte familie. As jy deel van ‘n gesin is, het jou keuses implikasies vir jou hele gesin. Ook jou geloofskeuse betrek op een of ander wyse jou gesinslede (1 Petrus 3:1-2). Ons doen niks in isolasie nie.

Mag die Here ons help om in ons keuses altyd die groter ons in gedagte te hou.

Here. Help my dat my keuses altyd ons in ag sal neem. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 8-Dag 3-Om lewe te spreek

Om lewe te spreek

Spreuke 18:21: “Die tong het mag oor dood en oor lewe…”

Die taal wat ons praat het ‘n geweldige invloed op prosesse in ons onderbewuste denke. Dit bepaal tot ‘n baie groot mate beperkende of bemagtigende denke. Ek kan dus my gedrag verander deur my taal (hoe ek taal gebruik) te verander. Positiewe selfspraak lei tot ‘n positiewe ingesteldheid en ‘n positiewe lewe.

Ons woorde kan ook ander mense stig of ontstig; opbou of afbreek; motiveer of ontmoedig. Ons weet hoeveel kinders is al gebreek deur woorde. Daarteenoor is opbouende woorde vir baie kinders die sleutel tot die lewe.

Gelowiges vind die voedsel vir hulle woorde in God self. Hy is die Een wat lewe gee. Hy vergewe en gee genade. Hy vul ons lewe met sy liefde. Ons is dus napraters van sy lewenswoorde.

Voorbeelde van sulke lewenswoorde is:

· God is teenwoordig;

· Jy is vergewe;

· God se genade is groot;

· Hy is in beheer;

· God het jou lief;

· Jy is waardevol;

· Jy is sy kind.

Jy en ek is draers van God se lewenswoorde. Kom ons vul ons denke en ons gesprekke met sy woorde.

Here, help my om ‘n gewoonte daarvan te maak om lewe te spreek. Amen.

Share

Toekomsvenster-Week 8-Dag 2-Goddelike taal

Goddelike taal

1 Korintiërs 13:2: “Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.”

‘n Mens kan baie besondere geestesgawes beoefen en hoogheilige kennis en die tipe geloof hê wat mense hoog aanslaan, maar as ek nie God se liefde in my hart het nie, is dit alles leeg en koud.

Ware gemeenskap met God vind plaas waar ek die taal van die liefde praat. Liefde is Goddelik, want God is liefde (1 Johannes 4:7-8). Wie hom dus besig hou met hierdie Goddelike (selfopofferende) liefde, betree God se dimensie. Dit is waarom ons in die oomblikke wanneer ons ware opregte liefde ervaar, ook besondere diep vrede en vervulling beleef.

Besef jy dat ons wanneer ons besig is om liefdevol en opbouend te praat, die hemelse taal praat? En dit is ‘n universele taal. Mense hoor dit in die manier wat ons ons stemme gebruik. Hulle sien dit in ons oë. Hulle voel dit in die liefdesenergie wat ons uitstraal. Hulle ervaar dit in die warmte van ons harte.

Jesus het ons kom bekendstel aan hierdie deernisvolle liefdestaal. Mag ons Hom hierin navolg en lewe bring met ons woorde.

Here! Leer my asseblief om u taal te kan praat. Amen.

Share

Lewenskeuses-Week 8-Dag 1-Woorde oor God

Woorde oor God

Deuteronomium 6:4: “Luister, Israel! Die HERE ons God is die enigste HERE.”

Die aanbidding van die gode van die Kanaäniete sou vir Israel ‘n groot versoeking bly. Die eenvoudige belydenis van Deut 6:4 beklemtoon die uniekheid van God. Daar is maar net één God teenoor die klomp mensgemaakte gode van die Kanaäniete.

Tydlose geloofsuitsprake oor God help ons en ons kinders om ons fokus op God te behou. Dit bring perspektief in ‘n wêreld wat neig om al hoe meer van God te vervreem. Dit is nodig om mekaar te herinner aan ons geloofsverbintenis. Dit help onsself ook om God se waardes as prioriteite in ons lewens te behou.

Huisgesinne kan weekliks fokus op kort belydenisse oor God, byvoorbeeld:

· God is almagtig / God kan alles doen;

· Jesus is God;

· God woon by ons (deur sy Gees);

· Jesus is my Verlosser;

· Daar is net één God;

· Die Here is my Herder.

Kom ons maak God ook ‘n werklikheid by die werk en by die skool deur hierdie eenvoudige belydenisse.

Geloofstaal hou ons op koers en gee ons lewens ‘n God-gerigtheid.

Here, rig die woorde van my mond op U alleen. Amen.

Share
1 2 3 5